Motsyklisk kapitalbuffer settes ned

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Finansdepartementet har i dag besluttet å følge Norges Banks råd om å sette ned det motsykliske kapitalbufferkravet for banker fra 2,5 til 1 prosent med umiddelbar virkning. Det er etter Norges Banks vurdering risiko for et markert tilbakeslag i norsk økonomi som følge av utbruddet av koronaviruset. Bufferkravet settes ned for å motvirke at en strammere utlånspraksis i bankene forsterker en nedgang.

Norges Bank har i oppgave å gi råd til departementet om nivået på det motsykliske kapitalbufferkravet. Norges Bank har i brev 12. mars 2020 gitt råd om å redusere bufferkravet fra 2,5 til 1 prosent med umiddelbar virkning.

Norges Bank viser til at utbruddet av koronaviruset og tiltakene som er iverksatt for å begrense spredning, fører til en klar avdemping av veksten i norsk økonomi. Norges Bank viser videre til at det er betydelig usikkerhet om varigheten og konsekvensene av utbruddet og en risiko for et markert tilbakeslag i økonomien. Norske banker er lønnsomme og solide, og har nok kapital til å bære tap ved et kraftig tilbakeslag. Norges Bank viser imidlertid til at en strammere utlånspraksis kan forsterke nedgangen i økonomien. Norges Bank uttaler også at når bankenes generalforsamlinger skal fastsette utbytte, bør de i tiden fremover ta hensyn til den ekstraordinære situasjonen landet nå er i.

Norges Bank forventer ikke å gi råd om å øke bufferkravet igjen før tidligst i første kvartal 2021, og normalt vil det da tidligst være krav om å iverksette et høyere bufferkrav i første kvartal 2022.

Finanstilsynet anbefaler i brev 12. mars 2020 til departementet at motsyklisk buffer holdes uendret i 1. kvartal 2020.

Les mer: