Historisk arkiv

Motsyklisk kapitalbuffer settes ned

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag besluttet å følge Norges Banks råd om å sette ned det motsykliske kapitalbufferkravet for banker fra 2,5 til 1 prosent med umiddelbar virkning. Det er etter Norges Banks vurdering risiko for et markert tilbakeslag i norsk økonomi som følge av utbruddet av koronaviruset. Bufferkravet settes ned for å motvirke at en strammere utlånspraksis i bankene forsterker en nedgang.

Norges Bank har i oppgave å gi råd til departementet om nivået på det motsykliske kapitalbufferkravet. Norges Bank har i brev 12. mars 2020 gitt råd om å redusere bufferkravet fra 2,5 til 1 prosent med umiddelbar virkning.

Norges Bank viser til at utbruddet av koronaviruset og tiltakene som er iverksatt for å begrense spredning, fører til en klar avdemping av veksten i norsk økonomi. Norges Bank viser videre til at det er betydelig usikkerhet om varigheten og konsekvensene av utbruddet og en risiko for et markert tilbakeslag i økonomien. Norske banker er lønnsomme og solide, og har nok kapital til å bære tap ved et kraftig tilbakeslag. Norges Bank viser imidlertid til at en strammere utlånspraksis kan forsterke nedgangen i økonomien. Norges Bank uttaler også at når bankenes generalforsamlinger skal fastsette utbytte, bør de i tiden fremover ta hensyn til den ekstraordinære situasjonen landet nå er i.

Norges Bank forventer ikke å gi råd om å øke bufferkravet igjen før tidligst i første kvartal 2021, og normalt vil det da tidligst være krav om å iverksette et høyere bufferkrav i første kvartal 2022.

Finanstilsynet anbefaler i brev 12. mars 2020 til departementet at motsyklisk buffer holdes uendret i 1. kvartal 2020.

Les mer: