Motsyklisk kapitalbuffer uendret

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Finansdepartementet har i dag besluttet at nivået til den motsykliske kapitalbufferen for bankene holdes uendret, i tråd med råd fra Norges Bank for 4. kvartal 2015.

Gjeldende krav til motsyklisk kapitalbuffer for banker, finansieringsforetak og morselskap i finanskonsern som ikke er forsikringskonsern, er i dag på 1 prosent. Finansdepartementet besluttet 18. juni 2015 at motsyklisk kapitalbuffer skal utgjøre 1,5 prosent fra 30. juni 2016.

Formålet med den motsykliske kapitalbufferen er å gjøre bankene mer solide og robuste overfor utlånstap. Det vil dempe faren for at bankene skal redusere sin kredittgivning i en nedgangskonjunktur. Bankene bør holde en motsyklisk kapitalbuffer når finansielle ubalanser bygger seg opp eller har bygd seg opp. Det er tegn på at det har bygd seg opp finansielle ubalanser som kan forsterke eller utløse tilbakeslag i norsk økonomi. Bankene bør derfor holde en motsyklisk kapitalbuffer. Hensynet til robusthet tilsier at kapitalbufferen ikke uten videre trappes ned selv om det skulle være tegn til at finansielle ubalanser avtar.

Norges Bank skal hvert kvartal utarbeide et beslutningsgrunnlag og gi sin vurdering av og råd om nivået på den motsykliske kapitalbufferen. Norges Bank har i brev 16. desember gitt råd om at bufferkravet bør holdes uendret. Norges Banks beslutningsgrunnlag er offentliggjort i Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 4/15. Finanstilsynet har i brev 16. desember til departementet uttalt at de er enige i Norges Banks råd.

Les mer: