Høring – forskrift om motsyklisk kapitalbuffer

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.08.2013

Vår ref.:

Høring – forskrift om motsyklisk kapitalbuffer

Lovendringer om nye kapitalkrav som foreslått av Finansdepartementet i proposisjon 96 L 2012-2013 ble vedtatt av Stortinget 10. juni. Lovendringene ble sanksjonert 14. juni og vil tre i kraft fra 1. juli 2013.

Lovendringen innebærer både nye minstekrav til ren kjernekapital på 4,5 prosent og nye bufferkapitalkrav for banker, kredittforetak og morselskap i bankkonsern, herunder hjemmel til å gi regler om en motsyklisk kapitalbuffer.

Selv om finansinstitusjonene hver for seg kan framstå som solide, kan ubalanser bidra til økt systemrisiko i finansmarkedene, og øke faren for finansiell ustabilitet. Bufferen skal særlig adressere risiko ved konjunkturelle svingninger i økonomien og kredittgivningen. Erfaringer viser at banker kan opptre slik at de forsterker en konjunkturoppgang gjennom lempeligere kredittpraksis og økt risikovillighet i oppgangstider. Dette kan igjen føre til økt etterspørsel og stigende aktivapriser, slik at oppgang forsterkes og aktivaene verdsettes for høyt (bobler). Motsatt vil bankene kunne forsterke en nedgangskonjunktur ved å stramme inn sin kredittpraksis. Målet med det motsykliske bufferkravet er først og fremst å gjøre bankene mer solide og robuste slik at de kan tåle utlånstap i en framtidig lavkonjunktur. Det kan dempe faren for at bankene skal bidra til å forsterke en eventuell nedgangskonjunktur ved å redusere sin kredittgivning. I tillegg vil en motsyklisk kapitalbuffer i noen grad kunne dempe kredittvekst i oppgangstider.

Systemet med en motsyklisk kapitalbuffer er gitt i det nye internasjonale regelverket. Det innebærer at myndighetene som hovedregel skal sette et ekstra tilleggskrav på mellom 0 og 2,5 prosent ren kjernekapital avhengig av konjunktursituasjonen. Det kan endres i trinn på 0,25 prosentenheter. I særlige tilfeller kan kravet også settes høyere enn 2,5 prosent. Det skal settes en motsyklisk kapitalbuffer per jurisdiksjon ut fra konjunktursituasjonen. Etter EUs CRD IV-regelverk er det krav til gjensidig anerkjennelse av krav til motsyklisk buffer i de forskjellige jurisdiksjonene. Det innebærer at alle institusjoner som omfattes, skal oppfylle krav til motsyklisk kapitalbuffer fastsatt av andre lands myndigheter for den del av virksomheten som drives i vedkommende land, dvs. at et krav om motsyklisk buffer også gjelder for utlån i Norge fra banker med hovedkontor i andre EØS-stater. Basert på dette skal institusjonene beregne sitt institusjonsspesifikke krav til motsyklisk kapitalbuffer (vektet gjennomsnitt). Gjensidig anerkjennelse er frivillig frem til 31. desember 2015 som er tidspunktet for gjennomføring i EUs regelverk. Deretter blir det obligatorisk for motsyklisk bufferkrav opp til 2,5 prosent. Hjemlandsmyndighetene kan fastsette at finansinstitusjoner skal oppfylle krav til motsyklisk kapitalbuffer fastsatt av andre lands myndigheter som overstiger 2,5 prosent for den del av virksomheten som drives i vedkommende land. Hjemlandsmyndigheten kan også sette bufferkrav for egne bankers virksomhet i land der vertlandsmyndighetene ikke har fastsatt eget bufferkrav.

Kravet om motsyklisk kapitalbuffer skal fastsettes hvert kvartal. En økning av bufferkravet skal normalt først tre i kraft minst 12 måneder etter fastsettelse. En reduksjon av kravet skal imidlertid kunne tre i kraft umiddelbart. Ved en reduksjon av bufferkravet skal myndighetene også anslå en periode der kravet med stor sannsynlighet ikke vil bli økt. Nivået på bufferen skal blant annet fastsettes med utgangspunkt i størrelsene på avvik fra den langsiktige trenden i forholdet mellom kreditt og BNP, samt andre relevante indikatorer. Innføring av en motsyklisk kapitalbuffer vil innebære at det samlede kapitalkravet justeres opp i gode tider og at det kan være lavere i nedgangskonjunkturer.

Som opplyst i Nasjonalbudsjettet 2013, Finansmarknadsmeldinga 2011 og Finansmarknadsmeldinga 2012, legges det opp til et system der Norges Bank utarbeider et beslutningsgrunnlag (bufferguide) og gir råd til Finansdepartementet om motsyklisk buffer, mens det er departementet som fastsetter bufferen. I Norges Banks arbeid med beslutningsgrunnlaget skal Norges Bank og Finanstilsynet utveksle relevant informasjon og vurderinger. Forskriftsutkastet fastsetter at Norges Banks råd skal være unntatt offentlighet inntil departementets vedtak om nivået på den motsykliske kapitalbufferen er fattet. Finanstilsynet har på vanlig måte anledning til å informere Finansdepartementet om sin vurdering av Norges Banks råd.

Finansdepartementet ber om eventuelle merknader innen fredag 9. august 2013. Departementet ber videre om at alle høringssvar sendes på e-post til postmottak@fin.dep.no.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Mirella E. Wassiluk
avdelingsdirektør

Finanstilsynet
Norges Bank
Finans Norge
Norske Finansanalytikeres Forening