Historisk arkiv

Motsyklisk kapitalbuffer uendret

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag besluttet at nivået til den motsykliske kapitalbufferen for bankene holdes uendret, i tråd med råd fra Norges Bank for 3. kvartal 2016.

Gjeldende krav til motsyklisk kapitalbuffer for banker, finansieringsforetak og morselskap i finanskonsern som ikke er forsikringskonsern, er i dag på 1,5 prosent.

Formålet med den motsykliske kapitalbufferen er å gjøre bankene mer solide og robuste overfor utlånstap. Det vil dempe faren for at bankene skal redusere sin kredittgivning i en nedgangskonjunktur. Bankene bør holde en motsyklisk kapitalbuffer når finansielle ubalanser bygger seg opp eller har bygd seg opp. Den vedvarende oppgangen i husholdningenes gjeldsbelastning og høy prisvekst på eiendom de siste årene er tegn på at finansielle ubalanser har bygget seg opp. Boligprisene har steget kraftig den siste tiden. Høy boligprisvekst kan føre til økt gjeldsopptak i husholdningene, og gjør husholdningene samlet sett mer sårbare.

Norges Bank har i brev 21. september gitt råd om at bufferkravet bør holdes uendret. Norges Banks beslutningsgrunnlag er offentliggjort i Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 3/16. Finanstilsynet har i brev 21. september til departementet uttalt at de slutter seg til Norges Banks råd. Etter Finanstilsynets vurdering innebærer utviklingen i realøkonomien og kreditt- og eiendomsmarkedene samlet sett noe økt risiko for finansiell ustabilitet siden forrige vurdering av den motsykliske kapitalbufferen.

Les mer: