Ny resolusjon om menneskerettigheter og næringsliv

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

FNs menneskerettighetsråd vedtok 30. juni en resolusjon ved konsensus som vil bidra til at ofre for grove og systematiske menneskerettighetsbrudd som følge av næringslivsaktivitet får tilgang til effektiv klagebehandling. Norge ledet resolusjonsforhandlingene.

Gjennom denne resolusjonen sender Menneskerettighetsrådet et sterkt budskap til stater og selskaper om å arbeide for økt rettssikkerhet og tilgang til erstatning for personer som er utsatt for grove og systematiske menneskerettighetsbrudd. Stater oppfordres til å vurdere behovet for en gjennomgang av nasjonalt lovverk, nye tiltak for å unngå straffrihet og å styrke internasjonalt myndighetssamarbeid.

- Denne resolusjonen er særlig viktig i land hvor rettsikkerheten er svak. Nå må vi arbeide for at anbefalingene følges opp av myndigheter. Dette vil kunne bidra til bedre rammebetingelser for norsk næringsliv som satser globalt, sier statssekretær Tone Skogen.

I to år har Høykommissæren for menneskerettigheter (OHCHR) arbeidet for å bedre tilgangen til rettssystem og rettsmidler (Accountability and Remedy Project). Dette dannet grunnlaget for resolusjonen. 

FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) ble enstemmig vedtatt i 2011, og har på kort tid utviklet seg til å bli den rådende internasjonale standarden på dette området. Norge er ett av ti land som har utarbeidet en nasjonal handlingsplan. Rundt 20 land har forpliktet seg til, eller er i ferd med å utvikle handlingsplaner.