Norsk naturgass er en del av løsningen for Europa

Norge er i en særstilling for å hjelpe Europa å bli grønnere. Det gjelder også norsk gass. Raske og store utslippskutt i et land som Storbritannia har vært mulig takket være økt bruk av norsk gass.

Norsk naturgass er en del av løsningen for Europa
Nyhamna ble opprinnelig bygget som landanlegg for prosessering og eksport av gass fra Ormen Lange-feltet i Norskehavet. Etter oppgradering er kan anlegget behandle gass også fra andre felt tilknyttet Polarled. Foto: EEB/OED

Norge er verdens tredje største gasseksportør. Vi er definitiv en energistormakt og en viktig støttespiller for Europa i energisektoren. Da vi utarbeidet vårt bidrag til Parisavtalen, sa vi at Norge skal nå klimamålene sine samtidig som vi har en sterk og konkurransedyktig petroleumsvirksomhet. Med eksporten av gass bidrar vi til å gjøre det mulig for Europa å nå sine klimamål. Norsk naturgass er derfor en del av løsningen.

Gassen brukes til alt fra matlaging og oppvarming til industri- og kraftproduksjon. Den gjensidige avhengigheten dette skaper mellom Norge og EU-landene er til nytte for begge parter. Fra å være en liten bigeskjeft til oljeproduksjonen, eksporteres det nå like mye gass som olje fra norsk sokkel. Kun om lag en tredjedel av de antatte gassressursene våre er så lang produsert. Det betyr at vi har ressurser til opprettholde produksjonen på høyt nivå i tiår framover, forutsatt at vi fortsatt fører en aktiv petroleumspolitikk. Det vil si at vi må fortsette å lete på norsk sokkel, for å finne flere olje- og gassressurser.

200.000 arbeidsplasser
Petroleumsvirksomheten skaper enorme verdier til hele samfunnet vårt. Den er grunnlaget for rundt 200.000 lønnsomme arbeidsplasser over hele landet. Den er utvilsomt vår viktigste distriktsnæring. Samtidig gjør vår gass at millioner av forbrukere i Europa har tilgang til rimelig, fleksibel, klimaeffektiv og sikker energi. Derfor er det ikke rart at mine europeiske kollegaer vil snakke om norsk sokkel når vi diskuterer det framtidige energisystemet i Europa. En aktiv norsk petroleumspolitikk er ikke bare viktig for Norge, men også for Europa.

Gass for kull
Gass er langt renere enn kull og gir store muligheter for å redusere utslipp. Å erstatte kull med gass i kraftproduksjonen er et enkelt, effektivt og billig grep for å kutte klimagassutslipp og bedre luftkvaliteten raskt. Utviklingen i Storbritannia og i USA viser at det virker. Kombinasjonen av gass og vindkraft har bidratt til at CO2-utslippene i Storbritannia i 2017 var de laveste siden 1896. 40 prosent av gassen Storbritannia bruker kommer fra Norge. I 2016 førte erstatning av kull med gass i til at CO2-utslippene fra kraftproduksjon ble redusert med 25 millioner tonn CO2. Det tilsvarer om lag halvparten av de årlige CO2-utslippene i Norge. I USA har gass i stor grad bidratt til redusert bruk av kull i elektrisitetsproduksjonen. Dette er hovedårsaken til at CO2-utslippene fra kraftsektoren er redusert med over 500 millioner tonn de siste ti årene.

Erfaringene fra USA og Storbritannia er konkrete eksempler på hvor raskt og effektivt økt bruk av gass kan gi utslippsreduksjoner når det erstatter kull. Europa satser stort på fornybar kraft som vind og sol. Dette er helt nødvendig for å få ned utslippene. Men det gir også noen utfordringer. Denne type energi er variabel, noe som betyr at de ikke produseres strøm når sola ikke skinner og vinden ikke blåser. Man må altså reserveløsninger. Gass er godt egnet. I dag bruker mange land kullkraft for å balansere sin fornybare kraftproduksjon. Utslippene ville vært vesentlig lavere hvis de i stedet hadde brukt gass, slik blant annet eksemplet fra Storbritannia viser.

Norsk gass er konkurransedyktig
Norske gassressurser er svært konkurransedyktige i gassmarkedet. Det skyldes blant annet at vi har etablert verdens største og mest effektive og fleksible gassrørnettverk. Det gir lave transportkostnader og et stort konkurransefortrinn for norsk sokkel. Rørsystemet tilsvarer avstanden mellom Oslo og Bangkok, og strekker seg nord for Polarsirkelen. Om lag to tredjedeler av de antatt gjenværende gassressursene på norsk sokkel ligger i nærheten av denne infrastrukturen i Nordsjøen og Norskehavet. Gassen leveres direkte til Storbritannia, Tyskland, Belgia og Frankrike.

For å finne må man lete
Å opprettholde gassproduksjonen på et høyt nivå i tiår framover kommer imidlertid ikke av seg selv. Det krever en fortsatt aktiv norsk petroleumspolitikk som legger til rette for at feltene våre videreutvikles, at lønnsomme funn bygges ut og at vi påviser de gassressursene som fortsatt ikke er funnet. Derfor må vi videreføre vårt effektive og forutsigbare rammeverk, og få oljeselskapene til å lete etter alle lønnsomme ressurser i våre havområder. Gjennom en slik satsing vil vi legge til rette for flere arbeidsplasser i Norge. Samtidig kan vi tilby resten av Europa gass som en rimelig, ren, og sikker energikilde. En aktiv, forutsigbar og stabil petroleumspolitikk er derfor bra for både Norge og for Europa.

Innlegget ble publisert i VG 5. juni 2018