Norske forskarar hevdar seg i verdstoppen

Dette innhaldet er meir enn 1 år gammalt.

Norske forskings- og innovasjonsmiljø gjer det best av landa i Norden. Noreg ligg på 8. plass i å hente heim pengar frå verdas største program for forsking og innovasjon, Horisont Europa.

– Resultata viser at norske forskarar og andre aktørar hevdar seg i ein hard og prestisjefylt konkurranse internasjonalt. Så langt har norske forskarar og bedrifter konkurrert seg til nesten 5 milliardar kroner frå EU. Eg er utruleg stolt av innsatsen og resultata, seier forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe.   

Horisont Europa er det største forskings- og innovasjonsprogrammet i verda, med eit budsjett på 95,5 milliardar euro i perioden 2021-2027. Ambisjonen er at norske deltakarar skal hente heim 2,8 prosent av pengane som Horisont Europa lyser ut. Nye tal viser at vi så langt har henta heim 3,35 prosent. 

Til no har norske institutt, universitet, høgskular, bedrifter, helseføretak og offentleg sektor fått tilslag på 487,5 millionar euro eller 4,9 milliardar kroner av utlysingane i Horisont Europa.

Internasjonalisering av norsk forsking

Deltaking i Horisont Europa er eit av dei viktigaste verkemidla for internasjonalisering av norsk forsking. Samarbeidet bidreg til kvalitetsutvikling fordi det gir tilgang til kompetanse, nye marknader og infrastruktur som vi vanskeleg kan få gjennom nasjonale ordningar. Noreg deltek i samarbeidet på lik linje som andre land i EU og har auka sin del av forskingsmidlane år for år. Så langt i programperioden har Noreg henta heim meir pengar frå Horisont Europa enn vi har betalt i kontingent for å delta.

– Prosjekt med norske deltakarar gir tilgang på forsking og innovasjon til ein verdi av 35 milliardar kroner. Å hevde seg internasjonalt er viktig for konkurransekrafta vår og avgjerande for Noregs evne til å omstille seg. Det er gjennom forsking og innovasjon vi skapar berekraftige samfunn, seier næringsminister Jan Christian Vestre.

Fakta om Horisont Europa

Horisont Europa er det største forskings- og innovasjonsprogrammet i verda med eit budsjett på 95,5 milliardar euro. Heile 35 prosent av budsjettet skal gå til klimaformål for å oppnå grøn omstilling og berekraftig verdiskaping for bedrifter, forskingsinstitusjonar og offentleg forvaltning. Programmet varer frå 2021 til 2027.

691 ulike norske organisasjonar har til no delteke i Horisont Europa. Av midlane norske aktørar hentar heim, står instituttsektoren for 35 prosent, universitets- og høgskulesektoren for 25 prosent, næringslivet for 21 prosent, offentleg sektor for 3 prosent og helseføretak for 2 prosent.

Forskingsrådet, Innovasjon Noreg og andre verkemiddelaktørar bidreg til å mobilisere og gi råd til norske miljø som vil søkje om midlar.