Norske soldater til Irak

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Forsvaret vil innen kort tid sende den første delen av det militære bidraget til den internasjonale koalisjonen mot ISIL. Beslutningen om å stille et norsk kapasitetsbyggingsbidrag ble fattet i slutten av oktober 2014, og nødvendige avklaringer er nå gjort.

Bidraget vil bestå av om lag 50 instruktører til Erbil og et bidrag til Bagdad, samt støttepersonell og stabsoffiserer fordelt på ulike hovedkvarter til ledelse av operasjonen. Norge har til nå hatt et mindre antall stabsoffiserer i hovedkvarterer i regionen.

Det norske bidraget skal støtte irakiske myndigheter med kapasitetsbygging av landets sikkerhetsstyrker. Personellet vil inngå i det tysk-ledede treningssenteret som etableres i Erbil og drive med utdanning og trening av irakiske sikkerhetsstyrker i Bagdad. Både den første delen av bidraget til Erbil og styrken til Bagdad vil starte deployering om kort tid, men det vil være en gradvis oppbygging av styrkebidraget etter hvert som treningssentrene ferdigstilles.

-ISIL utgjør en svært alvorlig trussel for sikkerhet og stabilitet i Irak og Syria. I tillegg har grupper og enkeltindivider som sympatiserer med ISIL gjennomført terrorhandlinger i allierte land og en rekke andre steder i verden. Det er viktig at koalisjonen bidrar til å hindre at ISIL fortsetter sin militære oppbygging og ideologiske propaganda, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Alvorlig situasjon
Den internasjonale koalisjonen består nå av mer enn 60 land og organisasjoner. Det er opprettet en kjernegruppe på omtrent 20 land der Norge er medlem.

-Koalisjonens militære støtte til de irakiske sikkerhetsstyrkene har styrket Iraks evne til å stanse ISILs fremmarsj. Samtidig er situasjonen fortsatt svært alvorlig, og Irak vil være avhengig av militær støtte i lang tid fremover, sier Ine Eriksen Søreide.

Det er inngått en statusavtale med irakiske myndigheter om norsk militært personell som skal tjenestegjøre i landet.

-Sikkerhetssituasjonen i Irak er utfordrende, og aktiviteten må tilpasses den aktuelle trusselen. Sikkerheten for våre styrker vil alltid ha høyeste prioritet, sier Eriksen Søreide .

Bred innsats
Koalisjonen bistår den irakiske regjeringen langs fem innsatsområder, og Norge bidrar aktivt innen alle områdene. Disse er innsats for å bekjempe ISIL militært, stanse rekruttering av fremmedkrigere, imøtegå ISILs ideologi, stanse ISILs finansiering og stabilisere områder som frigjøres fra ISILs kontroll.

-Situasjonen i Irak er kompleks og det er to forutsetninger som har vært viktig å avklare før vi deployerer soldater. Det ene var å få avklart at sikkerhetssituasjonen var håndterbar. Det andre var å få på plass tilfredsstillende status-avtaler med irakiske myndigheter. Dette vært utfordrende og tidkrevende, og har også forsinket forberedelsene til en rekke av våre koalisjonspartnere, sier forsvarsministeren.

Fakta om bidraget

De norske styrkene vil delta i kapasitetsbygging av irakiske sikkerhetsstyrker i Erbil-området og Bagdad, og skal ikke følge de irakiske styrkene i kamp.

Det norske styrkebidraget i Erbil vil inngå i det tysk-ledete kapasitetsbyggingsbidraget til Nord-Irak. Ledelsen vil rotere mellom Tyskland og Italia på seks-måneders basis. Detaljene for konseptet er fortsatt under utarbeidelse. Det norske styrkebidraget vil innledningsvis bestå av stabspersonell og personell som skal bidra til oppbygging av treningssenteret i Erbil. Deretter vil bidraget bygges opp etter hvert som treningssenteret ferdigstilles og kapasitetsbygging av de irakiske styrkene kan påbegynnes. På sikt vil bidraget bli i størrelsesorden 50 militære instruktører samt personell til ulike støtteelementer.

Det norske bidraget til kapasitetsbygging i Bagdad vil være tilknyttet et treningssenter som er etablert innenfor sikkerhetsområdet til den internasjonale flyplassen i Bagdad. For Bagdad er det noe usikkerhet knyttet til koalisjonens behov, og styrken som sendes innledningsvis er derfor noe mindre enn det som ble skissert tidligere. Ved siden av å starte trening i Bagdad, vil tilstedeværelse bidra til å kartlegge videre behov for norsk støtte til treningssenteret.

I tillegg til å bemanne treningssentrene i Erbil og i Bagdad, vil Norge fylle stabsstillinger i koalisjonens kommandostruktur i Kuwait og Bagdad. Stab- og støttefunksjoner vil utgjøre om lag 30 personell.