NORWEPs årskonferanse

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg holdt dette innlegget på Norwegian Energy Partners (NORWEP) sin årskonferanse på Holmen fjordhotell i Asker 21. august 2019.

Sjekkes mot fremføring. 

God morgen alle sammen, og hjertelig takk for invitasjonen.

Jeg har tenkt å snakke litt om Norge som en internasjonal energimakt, hva som gjør oss til dette, og litt om veien fremover.

For, denne brede energinasjonen, har forutsetningene for å ta del i den globale energiutviklingen, både petroleumsnasjonen, fornybarnasjonen og våre leverandør- og teknologibedrifter.

Dere, Norge er en energimakt, og på spørsmålet om hvorfor dette landet er det, er svaret at vi har naturressurser andre land bare kan drømme om.

I mer enn hundre år har vi utviklet vannkraften, som har bygd opp industri og samfunn.

I løpet av femti år har vi også blitt eksperter på offshore-operasjoner.

Derfor kan vi i dag kalle oss for både en fornybar- og en petroleumsnasjon.

Men dette har vi blitt gjennom hardt arbeid og klokskap, og mange kan ta æren for dette.

Våre forgjengere la eksempelvis til rette for en klok og framtidsrettet politikk.

Kloke hoder i næringslivet, forskningsmiljøene og i forvaltningen bidro også med gode løsninger for å utnytte våre ressurser på den best mulige måten.

Jeg vil likevel trekke frem dere, våre virksomheter som vinner frem i tøff konkurranse på det globale energimarkedet, og som gir så mye til samfunnet.

Og la meg gi dere noen grunner til hvorfor jeg sier akkurat det:

For det første, aktiviteten dere har der ute gir lokale ringvirkninger i hele Norge.

Ta Norlense som eksempel. Fra Fiskebøl, ikke så langt unna der jeg kommer fra i Nordland.

Vi er altså en global petroleumsnasjon med en leverandørindustri som sysselsetter, skaper verdier, pensjonsfond og utvikler teknologi.

Men det er også en våre viktigste distriktsnæringer, og gir et solid bidrag til alle landets kommunekasser, og som gjør at vi har mange levedyktige lokalsamfunn – over hele landet

For det andre, dere omstiller dere.

For et par uker siden var jeg på Avaldsnes og besøkte Marine Aluminium. De leverer broer og helikopterdekk til petroleumsinstallasjonene våre.

Nå bruker de sine forutsetninger og finner nye markedsmuligheter når de nå også leverer til havvindinstallasjoner.

Og for det tredje. Dere er med på å gjøre verden mer fornybar.

Norske selskaper leverer varer og tjenester til vannkraftutbygginger, med verdensledende kvalitet og kompetanse.

Og dere, i tillegg har vi offshore vind, som representerer vår største eksport på fornybarområdet.

Og listen over aktører er betydelig lengre.

Men dere, jeg vil gjerne trekke frem dagens arrangør, som er grunnen til at vi er samlet her i dag.

Norwep, som er Olje- og energidepartementets viktigste virkemiddel for internasjonalisering.

Ikke bare det, dere er også en viktig rådgiver og samarbeidspartner for norske myndigheter.

Jeg vil også trekke fram det gode samarbeidet med Utenriksdepartementet og Næringsdepartementet, sammen med de andre stifterne i Norwep.

Arbeidet som gjøres støtter godt opp under Regjeringens arbeid med grønn omstilling i næringslivet. Det bidrar til at norske energibedrifter kan eksportere miljø- og klimavennlige energiløsninger til et voksende globale marked.

Og, siden en stor andel av Norweps partnere jobber innenfor petroleumsnæringen offshore og innen havvind, er deres arbeid også med på å styrke Norge som en ledende havnasjon.

Og, at dere gjør en god jobb, er noe PWC og Oslo Economics trakk frem i sin nylige gjennomgang av det norske virkemiddelapparatet for internasjonalisering. Gratulerer.

La det derfor ikke være noen tvil: Vi ser på den støtten vi bevilger til Norwep som en lønnsom og god investering.

Det handler om at myndigheter og næringsliv, både større og mindre aktører, kan dele informasjon for å stå sterkere i den tøffe konkurransen internasjonalt.

Og for å komme sammen, som i dag, for å diskutere fremtidige utfordringer og muligheter – og hvilke markeder som bør prioriteres.

Dere, verden står i dag overfor flere utfordringer. De er for øvrig oppsummert i FNs bærekraftsmål.

Skal flere ut av fattigdom, trenger vi økonomisk vekst. Vi trenger også stadig mer energi, samtidig som at vi må redusere utslippene av klimagasser.

Veksten i fornybar energiproduksjon er gledelig, men vi vet at den alene ikke vil være nok til å dekke verdens energietterspørsel på flere tiår.

Kull, olje og gass dekker over 80 prosent av energibehovet. Vind- og sol øker sterkt, men står for bare 4 prosent av energimiksen, seriøse analyser viser at det vil være et betydelig behov for olje og gass i tiår fremover – også innenfor rammen av Parisavtalen.

Offshoreprosjekter internasjonalt har tatt seg opp, og ifølge en rapport fra Rystad Energy, igangsettes prosjekter til en verdi av 430 milliarder kroner i 2019.

Og på fornybarsiden er det en sterk vekst i solenergi globalt -  og der det gror godt i norsk solindustri.

Eller vannkraft, som fortsatt er "giganten" med om lag to tredjedeler av fornybar kraftproduksjon, og over 16 prosent av verdens totale kraftproduksjon.

Verden fortsetter å bygge vannkraft, med Kina som den store motoren, og et fortsatt stort potensiale i Asia for øvrig, i Latin-Amerika og i Afrika.

Og ikke minst havvind. Ifølge Wind Europe vokste offshore vind 18 prosent i Europa i fjor! Også her ser man en spennende utvikling både i USA og i Kina.

Dere, jeg er ikke i tvil om at vi kommer fortsatt til å være en petroleums- og fornybarnasjon ute i verden.

Derfor skal vi føre en langsiktig og offensiv petroleumspolitikk, som bidrar til en produksjon med lavt karbonavtrykk – og ikke minst gass som kan erstatte kull i den europeiske energiproduksjonen.

Satsingen vår på karbonfangst og lagring vil også være et viktig bidrag, dersom vi lykkes med et prosjekt som gir internasjonal spredning.

Eller på fornybarsiden, hvor vannkraften fortsatt vil være ryggraden i kraftsystemet vårt.

Vi må bli flinkere til å formidle at nær 100 prosent av vår kraftproduksjon er fornybar, og at fornybarandelen i det innenlandske energiforbruket er på hele 70 prosent.

Og vi satser også på andre fornybarkilder. Nylig la vi ut på høring et forslag om å åpne områder for havvind i norske havområder. Dette legger til rette for lønnsomme utbygginger.

Fordi: Havvind, og særlig da flytende havvind, er en teknologi vi har forventninger til!

Og for å sikre konkurransekraften for våre eksportrettede energibedrifter, satser vi på forskning og utvikling og har blant annet styrket programmene EnergiX og Petromaks 2.

Kjære alle sammen,

La meg gjenta: Norge har forutsetningene for å ta del i den globale energiutviklingen.  

Jeg skal ikke spå hvordan denne verdenen vil se ut, men vi vet at:

Energimarkedene er i endring, teknologiene er i endring, klimaet er i endring.

Da kan ikke vi heller ikke ha en energipolitikk som er hugd i stein.

Her er vi avhengig av gode innspill, særlig fra dere, som representerer våre lytteposter der ute.

Og uavhengig om det er myndigheter eller næringsliv, hjemme eller ute, tror jeg vi har et felles mål:

  • Vi skal videreutvikle Norge som energinasjon, med den betydningen det har for samfunn, arbeidsplasser og næringsliv.
  • Vi skal ivareta velferden for våre kommende generasjoner
  • Og vi skal forvalte våre verdifulle naturressurser på en fornuftig måte.

Tusen takk for oppmerksomheten!