Ny naturskadeforsikringslov på høring

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag sendt forslag til ny naturskadeforsikringslov på høring. Målet er at den nye loven, sammen med ny forskrift om naturskadeforsikring skal gi et godt og oppdatert regelverk.

Den gjeldende naturskadeforsikringsloven er fra 1989, og har siden blitt endret flere ganger. Det er bred enighet om at naturskadeforsikringsordningen fungerer godt for forsikringskundene, og at den sikrer god kriseberedskap ved naturskader. Men det har vært stilt spørsmål ved hvilke insentiver naturskadeforsikringsordningen gir til skadeforebygging.

Departementet foreslår en ny lov blant annet for å gi loven en klarere struktur, i dette arbeidet blir det også foreslått å lovfeste enkelte regler som i dag følger av forskrift, og å forskriftsfeste enkelte regler som i dag følger av lov. Departementet vil likevel vurdere nærmere etter høringen om det er mest hensiktsmessig å fremme forslag om en ny lov eller å følge opp behov for enkeltstående presserende regelendringer i eksisterende lovgivning.

De viktigste forslagene:

  • Lovfeste regler om relokalisering av andre bygninger enn bolighus og fritidshus, som for eksempel næringslokaler og kommunale bygninger. Dette følger i dag av forskrift.
  • Avkastningen av naturskadekapital skal bare brukes til framtidige naturskader.
  • Egenandelene har ikke vært økt siden 2005, og departementet foreslår en økning av disse i tråd med konsumprisindeksen.
  • En økning av beløpsgrensen for forsikringsforetakenes samlede ansvar ved en enkelt naturkatastrofe fra 16 milliarder til 30 milliarder kroner.
  • Departementet foreslår også at Norsk naturskadepool underlegges Finanstilsynets tilsyn, og at risikostyringsforskriften og IKT-forskriften skal gjelde for poolen.

Som en del av oppfølgingen av Stortingets anmodningsvedtak 24. mai 2022 foreslår departementet å lovfeste prinsippet om en solidarisk og lik premiefastsettelse for forsikringskunder i hele landet, for å gi det et styrket vern.

Om naturskadeforsikringsordningen

Naturskadeforsikringsordningen gir den enkelte trygghet dersom hus og hjem eller andre forsikrete gjenstander blir ødelagt i naturulykker, og inngår som en viktig del av samfunnets beredskap overfor naturulykker. Naturskadeforsikring er i en viss forstand obligatorisk, ved at ting som er forsikret mot brannskade, som hovedregel også er forsikret mot naturskade. Premien er den samme, uansett risikoen. Med naturskade forstås skade som direkte skyldes naturulykke i form av skred, storm, flom, stormflo, flodbølge, meteorittnedslag, jordskjelv eller vulkanutbrudd.

Høringsfrist: 25.09.2024