Ny rapport: Støtter anbefaling om å beholde Alnabru som sentral jernbaneterminal i Oslofjordområdet

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har Metier OEC og Vista Analyse AS gjennomført en ekstern kvalitetssikring av Jernbanedirektoratets konseptvalgutredning om godsterminalstruktur i Oslofjordområdet. KS1-rapporten anbefaler at Alnabru bør beholdes som sentral jernbaneterminal i Oslofjordområdet.

Konseptvalgutredingen (KVU) fra 2020 viser at det er nok terminalkapasitet i Oslofjordområdet, når en ser vei, sjø og bane i sammenheng, men at det er kapasitetsutfordringer for gods på jernbane. I KVU-en anbefaler Jernbanedirektoratet å følge "Nullalternativet" frem mot år 2040. Dette innebærer en modernisering av Alnabru-terminalen til 2,4 milliarder kroner.

Når kapasiteten nærmer seg full utnyttelse, anbefales det i KVU-en å investere om lag 6,8 milliarder kroner for å effektivisere og utvide kapasiteten på terminalen. Hauerseter ved Gardermoen vil være det mest aktuelle stedet for en eventuell framtidig avlastningsterminal, går det fram av KVU-en.

Ekstern kvalitetssikring: Anbefaler færre tiltak enn i KVU-en
I den eksterne kvalitetssikringen (KS1) anbefales det at Alnabru bør beholdes som sentral jernbaneterminal i Oslofjordområdet, og at det ikke etableres avlastningsterminaler. Ut over tiltakene som inngår i "Nullalternativet", tilrår heller ikke Metier og Vista Analyse å gjennomføre større kapasitetsutvidende tiltak ved Alnabruterminalen på lengre sikt.

Det anbefalte konseptet fra KVU-en er ikke beregnet til å være samfunnsøkonomisk lønnsomt. I KS1-rapporten er kapasiteten på Alnabru beregnet til å være tilstrekkelig fram mot 2050. Selv om det ikke beregnes behov for økt kapasitet, kan det være samfunnsøkonomisk lønnsomt å gjennomføre mindre tiltak ved Alnabruterminalen ut over det som inngår i "Nullalternativet". Slike tiltak må gi brukerne reduserte enhetskostnader for å oppnå samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Regjeringen tar sikte på å gjennomføre konseptvalg i løpet av våren.


For flere opplysninger – se: