Ekstern kvalitetssikring av rapport om godsterminalstruktuktur i Oslofjordområdet

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har Metier OEC og Vista Analyse AS gjennomført en ekstern kvalitetssikring (KS1) av Jernbanedirektoratets konseptvalgutredning om godsterminalstruktur i Oslofjordområdet.

Les den eksterne kvalitetssikringen her

Les nyhetssak av 27. april 2021 om den eksterne kvalitetssikringen. 

Les konseptvalgutredningen her