Persen fikk PUD for Tommeliten A

Operatøren ConocoPhillips overleverte i dag plan for utbygging- og drift (PUD) for Tommeliten A til olje- og energiminister Marte Mjøs Persen.

Rettighetshaverne ConocoPhillips, PGNiG, Total og Vår Energi har besluttet å bygge ut Tommeliten A. Funnet er et gass- og kondensatfunn i den sørlige delen av Nordsjøen, på grensen mot britisk sokkel.

Marte Mjøs Persen mottok i dag PUD for Tommeliten fra ConocoPhillips-sjef Steinar Våge og resten av partnerskapet i Tommeliten A.
Marte Mjøs Persen mottok i dag PUD for Tommeliten fra ConocoPhillips-sjef Steinar Våge og resten av partnerskapet i Tommeliten A. Foto: OED

Feltet er planlagt bygget ut med et havbunnsanlegg knyttet til eksisterende infrastruktur på Ekofiskfeltet. De totale investeringene for prosjektet er anslått til om lag 12,5 mrd. kroner og produksjonsstart er planlagt i 2024.

— Jeg er svært glad for å se at rettighetshaverne har funnet frem til en god utbyggingsløsning for Tommeliten A. Prosjektet utnytter eksisterende infrastruktur, noe som bidrar til god ressursutnyttelse og høy verdiskaping, sier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen.

Utbyggingen er ventet å gi betydelige verdiskaping- og sysselsettingseffekter i Norge. Utbygging og drift av feltet ventes å gi om lag 5000 årsverk totalt over levetiden, med det største behovet for arbeidskraft de første fem årene.

— Jeg ønsker å videreutvikle norsk petroleumsindustri. Utbygging av lønnsomme funn er viktig for å opprettholde aktiviteten på norsk sokkel og i leverandørindustrien. Det er derfor svært gledelig å motta utbyggingsplanen for Tommeliten A, vel vitende om at prosjektet bringer med seg ringvirkninger og inntekter til fellesskapet, sier Persen.

Bakgrunn

Tommeliten A er et gass- og kondensatfunn påvist i 1977. Funnet ligger i utvinningstillatelse 044, som er lokalisert 25 km sørvest for Ekofiskfeltet i den sørlige delen av Nordsjøen. ConocoPhillips er operatør, og de øvrige rettighetshaverne er PGNiG, Total og Vår Energi.

Funnet er planlagt utbygget med to havbunnsrammer, hver med seks brønnslisser. Det skal bores ti horisontale produksjonsbrønner. Alle brønner og installasjoner er på norsk sokkel. Brønnstrømmen føres til Ekofisk for prosessering. Etter prosessering vil gassen transporteres via Norpipe til Emden i Tyskland, mens olje og våtgass føres i rør til Teeside i Storbritannia.

Utvinnbare ressurser for utbyggingen er anslått til 125 millioner fat oljeekvivalenter. Totale investeringer er anslått til om lag 12,5 milliarder kr, inkludert havbunnsanlegg, rørledninger og boring. Planlagt produksjonsoppstart er i 2024.