Nysaldert budsjett: Oppdaterte budsjettall for 2018

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I nysaldert budsjett anslås bruken av oljeinntekter til 213,8 milliarder kroner, målt ved det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet. Dette tilsvarer 2,5 prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til året og utgjør 7,2 prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge.

Finansdepartementet har lagt frem proposisjonen om ny saldering av statsbudsjettet 2018 i dag. I proposisjonen blir det gjort rede for vedtatte og foreslåtte endringer i statsbudsjettet gjennom året og for endringer i anslagene for skatter og avgifter.

Det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet i 2018 er 6,9 milliarder kroner lavere enn anslått i Nasjonalbudsjettet 2019. Om lag halvparten av reduksjonen skyldes oppjusterte utbytteinntekter. Lavere utgifter under folketrygden enn tidligere lagt til grunn bidrar også til nedjustering av det strukturelle underskuddet.

Endringen i det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet som andel av verdi­skapingen er en enkel indikator for budsjettets virkning på aktiviteten i fastlands­økonomien. Budsjettet for 2018 anslås nå å gi en inndragende etterspørsels­virkning (budsjettimpuls) svarende til 0,3 prosent av verdi­skapingen i fastlands­økonomien, mot 0,1 prosent i Nasjonalbudsjettet 2019. I det opprinnelige budsjettet for 2018 som ble lagt frem i fjor ble det anslått en svakt ekspansiv effekt på knapt 0,1 prosent.

Tabell 1 Nøkkeltall for 2018-budsjettet på ulike tidspunkt1. Mrd. kroner og prosent

 

Saldert

RNB18

NB19

Nysaldert

Oljekorrigert underskudd

255,4

245,4

234,7

225,5

Strukturelt, oljekorrigert underskudd

231,1

225,5

220,7

213,8

    Prosent av fondskapitalen

2,9

2,7

2,6

2,5

    Prosent av trend-BNP Fastlands-Norge

7,7

7,6

7,4

7,2

Budsjettimpuls, prosentpoeng2

0,1

0,1

-0,1

-0,3

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten

183,0

224,3

258,9

258,9

Reell, underliggende utgiftsvekst (pst.)

1,2

1,7

1,2

1,0

Overskudd på statsbudsjettet og i Statens pensjonsfond

141,3

190,5

237,6

246,8

1) Budsjett for 2018 vedtatt av Stortinget høsten 2017 (Saldert), Revidert nasjonalbudsjett 2018 (RNB18), Nasjonalbudsjettet 2019 (NB19) og nysalderingen av 2018-budsjettet.
2) Budsjettimpulsen er målt ved endringen i det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet som andel av trend-BNP for Fastlands-Norge. Positive tall indikerer at budsjettet virker ekspansivt.

Kilde: Finansdepartementet.

 

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten anslås til 258,9 mrd. kroner, 75,9 mrd. kroner mer enn lagt til grunn i Saldert budsjett 2018. Det samlede overskuddet på statsbudsjettet og i Statens pensjonsfond i 2018 anslås til 246,8 mrd. kroner, som er 105,5 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn i saldert budsjett.

Den reelle, underliggende veksten i statsbudsjettets utgifter i 2018 anslås til 1 pst., målt fra regnskapet for 2017. Det er lavere enn tidligere anslått.

Les mer i Prop. 33 S (2018-2019)