Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 1. september 2006

Et utvalg som skal vurdere situasjonen for personer utsatt for voldtekt er i dag oppnevt i statsråd. Assisterende generalsekretær Rita Sletner blir leder for Voldtektsutvalget.

Offisielt fra statsråd 1. september 2006

Statsråd ble holdt på Oslo slott 1. september 2006. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Forskrifter

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om pensjonspremien i Pensjonsordninga for apoteketaten vert fastset.

Olje- og energidepartementet

Forskrift om beredskapslagring av petroleumsprodukt fastsettes.

2. Styrer, utvalg

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Som staten sine medlemer med varamedlemer i Statens lønsutval (hovudutvalet) i tida 1. januar 2006 – 31. desember 2008 vert desse oppnemnde:

 1. Statens personaldirektør Jørn Skille,
  Fornyings- og adminsitrasjonsdepartementet, Moss
 2. Underdirektør Grete Antonie Jarnæs,
  Fornyings- og administrasjonsdepartmentet, Oslo
 3. Avdelingsdirektør Ingrid Haugen, Samferdselsdepartementet, Oslo
 4. Avdelingsdirektør Kyrre Stenbro, Justis- og politidepartementet, Oslo

Som vararepresentantar:

 1. Avdelingsdirektør Per Kristian Knutsen,
  Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Oslo
 2. Avdelingsdirektør Ann Margaret Løseth,
  Olje- og energidepartementet, Oslo
 3. Personalsjef Marianne Ono Njøten, Skattedirektoratet, Oslo
 4. Seniorrådgjevar Even Monsrud,
  Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Rælingen

Som ekstra medlem for staten i hovudutvalet i saker kor hovudsamanslutningane ikkje er part, vert desse nemnde opp for same tid:

Medlem: Personalsjef Tore E. Haferstrom, Havforskingsinstituttet, Bergen

Varamedlem: Seniorrådgjevar Anne Katrine Eide, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Ringerike
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer av et utvalg som skal vurdere situasjonen for personer utsatt for voldtekt (Voldtektsutvalget):

Leder: Ass. generalsekretær, Rita Sletner, Hærland
Nestleder: Statsadvokat Bjørn Kr. Soknes, Molde
Politioverbetjent Asbjørn Raclew, Oslo
Tolk Fauzia M. Hashi, Vegårshei
Førsteamanuensis Ragnhild Hennum, Oslo
Daglig leder Grete Kvalheim, Stavanger
Advokat Hege Salomon, Oslo
Advokat Erik Lea, Haugesund
Seniorrådgiver Anne Alvik, Oslo
Lege Geir Borgen, Oslo
Dr. juris Aage Thor Falkanger, Tromsø
(Pressemelding)

Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes til Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker fra 1. september 2006 – 31.august 2009:

Fast medlem: Fylkesmann Ann Kristin Olsen, Kristiansand
Fast medlem: Professor Svein Magnussen, Bærum
Varamedlem: Divisjonsdirektør Øystein Mæland, Oslo
Varamedlem: Erling Olav Lyngtveit, Oslo
(Pressemelding)

3. Klagesaker m.v.

Justis- og politidepartementet

Klage over Justis- og politidepartementets vedtak på søknad fra samarbeidsorganisasjonen Nytt Liv om tilskudd til frivillig virksomhet, tas ikke til følge.

Klage over Justis- og politidepartementets vedtak på søknad fra Oslo Røde Kors nettverksarbeid om tilskudd til frivillig virksomhet i kriminalomsorgen, tas ikke til følge.

Olje- og energidepartementet

Klage fra journalist Rune Ytreberg på Olje- og energidepartementets avslag på begjæring om innsyn i dokument 02/00553-104 ”Møte i HFB styringsgruppen 201205 – revidert dagsorden”. Klagen tas ikke til følge.

Samferdselsdepartementet

Klage frå Jan Knutsen, Sandnes, over vedtaket til Samferdselsdepartementet av

13. mars 2006 om ikkje å gi fritak frå kravet om økonomisk garantierklæring for drosjeløyve. Klagen vert ikkje teken til følgje.

Klage frå Steinar Sivertsen, Neiden, over vedtaket til Samferdselsdepartementet av 12. september 2005 om ikkje å gi fritak frå kravet om økonomisk garantierklæring for drosjeløyve. Klagen vert ikkje teken til følgje.

4. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Seniorforsker Per Botolf Maurseth utnevnes til statssekretær for statsråd Øystein Djupedal med tiltredelse 4. september 2006.
(Pressemelding)

Statssekretær Åge Ronald Rosnes gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær for statsråd Øysten Djupedal med fratredelse 3. september 2006.
(Pressemelding)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Utnevning av ambassadør i Beograd, Haakon Blankenborg, tillike til ambassadør i Podgorica, Montenegro.

Utnevning av ambassadør i Abuja, Tore Nedrebø, tillike til ambassadør i Lome, Togo.

Utnevning av ambassadør i Abuja, Tore Nedrebø, tillike til ambassadør i Cotonou, Benin.

Utnevning av ambassadør i Tunis og Algerie, Per Kristian Pedersen, tillike til ambassadør i Tripoli, Libya.

Utnevning av ambassadør i Mexico, Knut Solem, tillike til ambassadør i Havanna.

Utnevning av hjemmebasert ambassadør i Kingstown, Kingston, Basseterre, Port of Spain, Bridgetown, St. Georges, Roseau og St. John’s, Dag Haakon Mork Ulnes, tillike til ambassadør i Castries, Saint Lucia.

Barne- og likestillingsdepartementet

Prosjektdirektør Trond Ødegaard Christensen utnevnes til avdelingsdirektør i Barne- og likestillingsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finansdepartementet

Forlenget konstitusjon av avdelingsdirektør Siren Solhaug som avdelingsdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Generalmajor Kjell Grandhagen utnevnes til generalløytnant i Hæren og beordres til tjeneste som militær assisterende departementsråd i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Brigader Morten Haga Lunde utnevnes til generalmajor i Luftforsvaret og beordres til tjeneste som leder for Avdeling for operasjons- og beredskapsplanlegging i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Flaggkommandør Arne Røksund utnevnes til kontreadmiral i Sjøforsvaret og beordres til tjeneste i stillingen som sjef for Forsvarets skolesenter med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Oberst Ole Sverre Asak utnevnes til brigader i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet

Seniorrådgiver Maiken Engelstad utnevnes til underdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Lagmann med avdelingslederansvar Ellen Midtgaard utnevnes til lagdommer ved Gulating lagmansrett fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Statsadvokat Erik Erland Holmen utnevnes til førstestatsadvokat og politiinspektør Jostein Johannesen utnevnes til statsadvokat ved Agder statsadvokatembeter fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kultur- og kirkedepartementet

Kapellan Norodd Stavenjord utnevnes til prost i Haugesund prosti i Stavanger bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Olje- energidepartementet

Konstituert underdirektør Andreas Hilding Eriksen utnevnes til underdirektør i Olje- og energidepartementet.

5. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge underretter om godtakelse av vedtak om videreutvikling av Schengen-regelverket (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 562/2006 om innføring av fellesskapsregler som regulerer bevegelsen av personer over grenser (Schengen-grenseregler)).

Bevilgningen i statsbudsjettet for 2006 under kapittel 100 Utenriksdepartementet, post 21 Spesielle driftsutgifter, overskrides med inntil kr. 4.600.000.

Inngåelse av avtale mellom Norge, Island og Sveits om Sveits’ tilknytning til Schengen- og Dublin-samarbeidet (Trepartsavtalen).

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Overordna føresegner om forvaltning av statlege kulturhistoriske eigedomar vert fastset i samsvar med eit fremlagt forslag.
(Pressemelding)

Til toppen