Offisielt fra statsråd 11. februar 2000

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 11. februar 2000. Det ble fattet følgende vedtak:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

linkdoc032005-034008#docSt.prp. nr. 37 (1999-2000) Om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komitéen om innlemmelse av EUs rammeprogram om kultursamarbeid (Kultur 2000) i EØS-avtalen

Olje- og energidepartementet

linkdoc026005-034003#docSt.prp. nr 36 (1999-2000) Utbygging og drift av Ringhorne

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Ikrafttredelse av lov 22. desember 1999 nr. 107 om endringar i lov 23. desember 1988 nr. 110 om statstilskott til ordninger for avtalefestet pensjon §§ 2 og 7. Loven trer i kraft 1. august 2000. Lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 19-6. Loven trer i kraft fra 1. januar 2001.

3. Forskrifter

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift om kontoavtaler.

Fastsettelse av forskrift om låneavtaler.

Fastsettelse av forskrift om utvidet anvendelsesområde for lov 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven).

4. Delegasjon av myndighet

Fiskeridepartementet

Delegasjon av kongens myndighet etter lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 21 og delvis delegasjon av kongens myndighet etter samme lov § 12.

5. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Byråsjef Kjetil Paulsen utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Bjørn Magnus Berge utnevnes til byråsjef i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Luis Canãda Vicinay utnevnes til ulønnet generalkonsul i Bilbao, Spania.

(Se også pkt. 6 Andre saker)

Paul-Lauritz Øberg Amundsen utnevnes til ulønnet konsul i Lisboa, Portugal.

(Se også pkt. 6 Andre saker)

Takeshi Kawahara utnevnes til ulønnet konsul i Fukuoka, Japan.

(Se også pkt. 6 Andre saker)

Underdirektør Halvor Hvideberg beskikkes som spesialutsending (ambassaderåd) for økonomiske og finansielle saker ved Norges faste delegasjon til Den europeiske union, Brussel, for et tidsrom av inntil to år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Advokat Viggo Storhaug Larsen, cand.jur. Kjell Frønsdal, advokat Margareth Christophersen, statsadvokat Carl Petter Martinsen og advokat Nina Cathrine Noss utnevnes til lagdommere i Gulating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Byråsjef Brita Alexandra Mellin-Olsen utnevnes til underdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forlenget konstitusjon av konstituert byrettsdommer Nils Vegard som byrettsdommer i Sarpsborg byrett fra og med 1. april 2000 til og med 31. desember 2001.

Herredsrettsdommer Elisabeth Baumann konstitueres som byrettsdommer i Stavanger byrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer og fram til 31. januar 2001.

Kommunal- og regionaldepartementet

Direktør Ivar Leveraas åremålsbeskikkes som direktør for Arbeidstilsynet for en periode på seks år fra 1. juni 2000.

Landbruksdepartementet

Prosjektleder Randi Kogstad utnevnes til avdelingsdirektør i Landbruksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Miljøverndepartementet

Byutviklingssjef Marit Kleveland konstitueres som avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet fram til 1. oktober 2001.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Spesialrådgiver Vidar Oma Steine utnevnes til ekspedisjonssjef i Sosial- og helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Fullmakt for Utenriksdepartementet til å meddele Stortinget de overenskomster som er inngått med fremmede makter i 1997.

Norge meddeler de andre avtaleparter i henhold til EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komitéens beslutning nr. 172/1999 kan bli bindende for Norge.

Omdannelse av det ulønnede konsulatet i Bilbao, Spania, til ulønnet generalkonsulat.

(Se også pkt. 5 Utnevnelser m.v.)

Omdannelse av det ulønnede generalkonsulatet i Lisboa, Portugal, til ulønnet konsulat.

(Se også pkt. 5 Utnevnelser m.v.)

Opprettelse av et ulønnet konsulat i Fukuoka, Japan.

(Se også pkt. 5 Utnevnelser m.v.)

Landbruksdepartementet

Statsavgiften ved totalisatorspill fastsettes inntil videre til 3,5 % av omsetningen.

Lagt inn 11. februar 2000 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen