Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 13. september 2013

I statsråd i dag ble blant annet forskrift om vern av Værne kloster landskapsvernområde og Klosteralléen biotopvernområde fastsatt.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 13. september 2013. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Fiskeri- og kystdepartementet
Prop. 192 S (2012-2013)
Endringar i statsbudsjettet 2013 under Fiskeri- og kystdepartementet og Landbruks- og matdepartementet (tiltakspakke for torskenæringa)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeidsdepartementet
Delvis ikrafttredelse av lov 14. juni 2013 nr. 33 om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover. Lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjon- og trygdeytelser § 24 nr. 3 fjerde punktum oppheves 1. oktober 2013.

Justis- og beredskapsdepartementet
Endringene i straffeprosessloven § 28, 55 og 242 ved lov 21. juni 2013 nr. 82 om endringer i politiregisterloven mv. del VII trer i kraft straks.

Lov 21. juni 2013 nr. 86 om endringer i straffeprosessloven mv. (behandling og beskyttelse av informasjon), med unntak av endringene i straffeprosessloven
§ 216 g, § 202 a nytt fjerde ledd og § 202 c syvende ledd i del I, trer i kraft straks.
(Pressemelding)

3. Forskrifter

Kulturdepartementet
Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 27. februar 2009 nr. 238 om grasrotandel.

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester.

Miljøverndepartementet
Fastsettelse av forskrift om vern av Værne kloster landskapsvernområde og Klosteralléen biotopvernområde.
(Pressemelding)

Fastsettelse av endring i forskrift av 6. desember 2002 nr. 1401 om Kystverneplan Nordland, vedlegg 4, Lånan, Flovær og Skjærvær fuglefredningsområder, Vega kommune, Nordland.

Fastsettelse av endring i forskrift av 6. desember 2002 nr. 1402 om Kystverneplan Nordland, vedlegg 5, Hysvær/Søla landskapsvernområde med dyrelivsfredning, Vega kommune, Nordland.

Fastsettelse av endring i forskrift av 6. desember 2002 nr. 1403 om Kystverneplan Nordland, vedlegg 6, Muddværet fuglefredningsområde, Vega kommune, Nordland.

4. Klagesaker m.v.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Klage fra den anonyme personen med pseudonymet “Faderullandei”, over Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets avslag på krav om innsyn i sak 10/395, dokumentene 74, 99 og 102. Klagen tas ikke til følge.

Kulturdepartementet
Klage 3. juni 2013 fra Stein Halvor Jupskås over Kulturdepartementets avslag
30. mai 2013 på innsyn i hoveddokumentet og vedlegg 2 og 3 på dokument nr. 4 i Kulturdepartementets sak 11/3799. Klagen tas ikke til følge.

Kunnskapsdepartementet
Klage fra Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH)Trøndelag av 5. juni 2013 på Kunnskapsdepartementets vedtak av 24. mai 2013 om avslag på søknad om tilskudd. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Klimarealistenes skoleutvalg av 10. juni 2013 på Kunnskapsdepartementets vedtak av 24. mai 2013 om avslag på søknad om tilskudd. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Landslaget Fysisk Fostring i Skolen (LFF) av 17. juni 2013 på Kunnskapsdepartementets vedtak av 24. mai 2013 om tildelt tilskudd. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Foreningen Norden av 18. juni 2013 på Kunnskapsdepartementets vedtak av 24. mai 2013 om tildelt tilskudd fra kap. 225 post 74. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Dissimilis kultur- og kompetansesenter av 11. juni 2013 på Kunnskapsdepartementets vedtak av 24. mai 2013 om tildelt tilskudd fra kap. 225 post 74. Klagen tas ikke til følge.

5. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor
Statssekretær Mette Nord gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær for statsminister Jens Stoltenberg.

Justis- og beredskapsdepartementet
Politiadvokat Ronny Iden konstitueres som politimester i Sogn og Fjordane politidistrikt med tiltredelse fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer og
fram til og med 31. desember 2014.
(Pressemelding)

Miljøverndepartementet
Rådgiver Astrid Helgeby Grønberg utnevnes til underdirektør i Miljøverndepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nærings- og handelsdepartementet
Seniorrådgiver Pål Narve Somdalen utnevnes til underdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Olje- og energidepartementet
Seniorrådgiver Lasse-Morten Vannebo utnevnes til underdirektør i Olje- og energidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6. Andre saker

Finansdepartementet
Ikraftsettelse av en avtale mellom Norge og USA om forbedret internasjonal overholdelse av skattelovgivningen og gjennomføring av FATCA, undertegnet i Oslo 15. april 2013.

Undertegning av en overenskomst mellom regjeringen i Kongeriket Norge og regjeringen i Republikken Bulgaria til unngåelse av dobbeltbeskatning med hensyn til skatter av inntekt.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Opphevelse av instruks for Statens bygge- og eiendomsdirektoratet av
28. november 1975.

Opphevelse av retningslinjer for Statens hus – samlokalisering av regionale statsetater 13. oktober 2000.

Endring av Instruks om håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor av
20. januar 2012 nr. 39.

Justis- og beredskapsdepartementet
Fastsettelse av instruks for redningstjenesten.
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet
Notodden Energi AS gis konsesjon for erverv av eierandel i Svelgfoss kraftverk og for erverv av fallrettigheter i Omnesfossen.

Vegusdal Kraftverk AS gis tillatelse til overføring av Hovlandsdalsåna til Kjetevatn, regulering av Kjetevatn og bygging av Flateland kraftverk i Birkenes kommune i Aust-Agder.