Offisielt fra statsråd 15. mai 2003

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 15. mai 2003. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 64 (2002-2003)
Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 37/2003 av 14. mars 2003 om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 om anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder

Ot.prp. nr. 91 (2002-2003)
Om lov om særlige tiltak mot Republikken Zimbabwe

St.meld. nr. 35 (2002-2003)
Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2002, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid
(Pressemelding)

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

St.meld. nr. 34 (2002-2003)
Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2002

Finansdepartementet

St.prp. nr. 65 (2002-2003)(pdf)
Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2003
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 92 (2002-2003)
Lov om endringer i petroleumsskatteloven mv.
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 93 (2002-2003)
Om lov om endringar i skatte- og avgiftslovgivninga mv.

St.meld. nr. 2 (2002-2003)(pdf)
Revidert nasjonalbudsjett 2003
(Pressemelding)

Helsedepartementet

Ot.prp. nr. 88 (2002-2003)
Om lov om endringer i legemiddelloven (refusjonskontrakter m.m.)

Ot.prp. nr. 89 (2002-2003)
Om lov om endringar i folketrygdlova (refusjon for svangerskapskontroll utført av jordmor i privat praksis)

Kommunal- og regionaldepartementet

St.prp. nr. 66 (2002-2003)
Om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2004 (kommuneproposisjonen)
(Pressemelding)

Landbruksdepartementet

Ot.prp. nr. 90 (2002-2003)
Om lov om overtakelse av formuesposisjoner mv. ved endret ansvarsfordeling i matforvaltningen

Samferdselsdepartementet

St.prp. nr. 67 (2002-2003)
Om ein del saker på Samferdselsdepartementets område
(Pressemeldinger)

Utdannings- og forskningsdepartementet

St.meld. nr. 33 (2002-2003)
Om ressurssituasjonen i grunnopplæringen m.m.

2. Forskrifter

Miljøverndepartementet

Fastsettelse av forskrift om fredning av Kongsberg Sølvverk.
Samtidig oppheves midlertidig fredning av 15. juni 1992 etter kulturminneloven
§ 22 nr. 4, jf. § 15 av bygninger, anlegg og andre kulturminner knyttet til Kongsberg Sølvverk, Kongsberg kommune i Buskerud fylke.
(Pressemelding)

3. Klagesaker m.v.

Helsedepartementet

Klage fra legemiddelprodusenten Boerhringer Ingelheim på vedtak fattet av Helsedepartementet 13. desember 2002 tas ikke til følge.

4. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ekspedisjonssjef Jørg Willy Bronebakk utnevnes til assisterende utenriksråd i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Oda Helen Sletnes utnevnes til ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Konstituerte avdelingsdirektører Solveig Antila, Geir Olav Bøe, Jonny Marton Otterlei og Per Fredrik Ilsaas Pharo utnevnes til avdelingsdirektører i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
( Pressemelding)

Oberst Roar Sundseth utnevnes til brigader i Hærens samband med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
( Pressemelding)

Oberstløytnant Tor Douglass Hylin utnevnes til oberst i Artilleriet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
( Pressemelding)

Oberstløytnant Bjørn Tore Solberg utnevnes til oberst i Infanteriet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
( Pressemelding)

Kommandørkaptein Arne Røksund utnevnes til kommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
( Pressemelding)

Oberstløytnant, midlertidig oberst, Errol Odvar Peder Henriksen utnevnes til oberst i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
( Pressemelding)

Oberstløytnant Atle Bastiansen utnevnes til oberst i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
( Pressemelding)

Helsedepartementet

Underdirektør Heidi Drange konstitueres som avdelingsdirektør i Helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer fram til 31. desember 2003.

Justis- og politidepartementet

Avdelingsdirektør Arne Willy Dahl utnevnes til statsadvokat ved Riksadvokatembetet med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Sosialdepartementet

Rådgiver Heidi Lohrmann utnevnes til avdelingsdirektør i Sosialdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII om innlemmelse av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/15/EF om organisering av arbeidstiden til personer som utfører mobilt arbeid innen vegtransport.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning om justering av forordning om organisering av arbeidskraftundersøkelser i fellesskapet.

Noteveksling om inngåelse av avtale om traktatsuksesjon mellom Kongeriket Norge og Serbia og Montenegro.

Inngåelse av rammeavtale om et multilateralt kjernefysisk miljøsamarbeid i Russland med tilhørende protokoll om erstatning og ansvar.

Fiskeridepartementet

Inndeling av Fiskeridirektoratet i regioner fastsettes.

Olje- og energidepartementet

Godkjennelse av revidert plan for utbygging og drift av Oseberg Sør J struktur.
(Pressemelding)