Offisielt fra statsråd 18. januar 2007

Et utvalg som skal vurdere endringer i barnelovens bestemmelser om blant annet foreldreansvar, fast bosted og samvær ble oppnevt i statsråd i dag.

Offisielt fra statsråd 18. januar

Statsråd ble holdt i Akersgt. 42 18. januar 2007. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Kommunal- og regionaldepartementet

Ot.prp. nr. 24 (2006-2007)
Om lov om endringar i lov 28. juni 2002 nr. 57 om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer mv. (skjeringsdato, valkort o.a.)
(Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Barne- og likestillingsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 13. desember 2006 til lov om endringer i ekteskapsloven og straffeprosessloven mv. (tiltak for å forhindre tvangsekteskap mv.).

Endringene i lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) §§ 3, 427, i lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap (ekteskapslova) §§ 1, 16, 23 samt ny § 18 a og i lov 30. april 1993 nr. 40 om registrert partnerskap § 2 trer i kraft 1. juni 2007.

Besl. O. nr. 38 (2006-2007) Lov nr. 1

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 13. desember 2006 til lov om endring i midlertidig lov 17. september 1999 nr. 73 om begrenset innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og registre (innsynsloven).
Loven trer i kraft straks.
Besl. O. nr. 39 (2006-2007) Lov nr. 2
(Pressemelding)

3. Forskrifter

Barne- og likestillingsdepartementet

Forskrift 10. mai 1996 nr. 422 om reisegaranti og stiftelsen Reisegarantifondet (reisegarantiforskriften) oppheves med virkning straks.

Fiskeri- og kystdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift 7. november 2003 nr. 1309 om spesielle kvoteordninger for kystfiskeflåten.

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift av 12. september 2003 nr. 1131 om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse.

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i forvaltningslovforskriften.

Kunnskapsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om grunnskoleopplæring og videregående opplæring på Svalbard. Samtidig oppheves forskrift 12. juni 1981 nr. 3380 om skoler på Svalbard.

4. Delegasjon av myndighet

Kommunal- og regionaldepartementet

Delegering av Kongens myndighet etter lov av 15. juni 2001 nr. 70 om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova).

5. Styrer, utvalg

Barne- og likestillingsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg for å vurdere endringer i barnelovens bestemmelser om foreldreansvar, fast bosted og samvær og eventuelle konsekvensendringer i andre bestemmelser i loven:

Leder:
Asbjørn Strandbakken, professor dr. juris, Bergen

Medlemmer:
Sonja Cassidy, leder i Foreningen 2 Foreldre, Bergen
Anne Lise Ellingsæter, forsker og sosiolog, Oslo
Hanne Haavind, professor og psykolog, Oslo
Marianne Fallan Kristensen, dommer, Trondheim
Jørgen Lorentzen, forsker og litteraturviter, Oslo
Anette Musæus, advokat, Oslo
Tor-André Ribe-Anderssen, mekler og psykolog, Oslo
Stig Rusten, leder i Aleneforeldreforeningen, Oslo
Frode Thuen, professor og psykolog, Bergen
Inge Unneberg, amanuensis, Tromsø


(pressemelding)

6. Klagesaker m.v.

Fiskeri- og kystdepartementet

Klagene over Fiskeri- og kystdepartementets vedtak om å tildele en industritrålkonsesjon og pelagiske tilleggskonsesjoner til erstatning for to bomtrålkonsesjoner, tas ikke til følge.

7. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Avdelingsdirektør Lise Nicoline Kleven Grevstad utnevnes til ministerråd ved ambassaden i København med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Seniorrådgiver Aud Kolberg utnevnes til ministerråd ved ambassaden i Washington med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Underdirektør Hilde Svartdal Lunde utnevnes til ministerråd ved ambassaden i Moskva med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassadør Guttorm Vik utnevnes til Norges faste representant ved Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), Wien, med rang som ambassadør med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Hjemmebasert ambassadør for land i Vest-Afrika, Sissel Birgitte Breie, utnevnes tillike til ambassadør i Yaoundé, Kamerun.

Ambassadør i Seoul, Didrik Tønseth, utnevnes tillike til ambassadør i Pyongyang, Nord-Korea.

Justis- og politidepartementet

Avdelingsdirektør Hilde Indreberg utnevnes til dommer ved Høyesterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.
(Pressemelding)

Politiinspektør Ingrid Johansen utnevnes til statsadvokat ved Rogaland statsadvokatembeter.

Miljøverndepartementet

Seniorrådgiver Ida Juell utnevnes til avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Lene Lyngby utnevnes til avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

8. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Inngåelse av en rammeavtale av 8. juni 2005 mellom Norge og Amerikas Forente Stater om forhåndslagring og forsterkning av Norge.

Undertegning av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Egypt med tilhørende vedlegg, og en bilateral landbruksavtale mellom Norge og Egypt.

Olje- og energidepartementet

Godkjennelse av plan for utbygging og drift av Volund og tillatelse til anlegg og drift av rørledningen fra Volund til Alvheim.
(Pressemelding)

Til toppen