Offisielt fra statsråd 22. november 1996

OFFISIELT FRA STATSRÅD

22. november 1996

Statsråd ble holdt på Oslo slott 22. november 1996. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet

St prp nr 23 (1996-97) Om samtykke til godkjenning av EØS-komitéens beslutning nr. 42/96 og 43/96 av 28. juni 1996 om endring av vedlegg XVIII til EØS-avtalen

Utenriksdepartementet, bistandssaker

St prp nr 24 (1996-97) Om samtykke til at Noreg deltek i den 7. påfyllinga i Det afrikanske utviklingsfond, AfDF

Fiskeridepartementet

Ot prp nr 15 (1996-97) Om lov om oppheving av lov av 28. april 1972 nr. 22 om Statens Fiskarbank (Integrering av Statens Fiskarbank i Statens nærings- og distriktutviklingsfond) St prp nr 1 Tillegg nr 5 (1996-97) Løyvingar ved integrering av Statens Fiskarbank i Statens nærings- og distriktsutviklingsfond, andre endringer under Fiskeri- departementet og ny rammeavtale med Redningsselskapet

Justis- og politidepartementet

Ot prp nr 14 (1996-97) Om lov om endring i lov 17. desember 1982 nr 86 om rettsgebyr

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Samferdselsdepartementet

Lov om statens postselskap Besl O nr 9 Lov nr 65 Loven trer i kraft straks.

Lov om statens jernbanetrafikkselskap Besl O nr 10 Lov nr 66 Loven trer i kraft straks.

Lov om endringer i andre lover som følge av lov om statens postselskap og lov om statens jernbanetrafikkselskap m.m. Besl O nr 11 Lov nr 67 Loven trer i kraft fra l. desember 1996.(Se pkt 4 nedenfor)

3.Forskrifter

Justis- og politidepartementet

Forskrift om endring i forskrift 14. februar 1986 nr 351 til offentlighetsloven - opphevelse av unntaket fra offentlighet for journalen i Finans- og tolldepartementets skattelovavdeling - fastsettes.

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift 25. august 1995 om forplantningsskader og arbeidsmiljø (nr 768) endres. Endringene trer i kraft straks.

Forskrift om midlertidig område med forbud mot oppankring og fiske med bunntrål og snurrevad over hver av de åtte undervannsinnretningene på feltene Rimfaks, Gullveig og Gullfaks Sør, fastsettes.

Kulturdepartementet

Forskrift om lokalfjernsyn på NRK2s bakkesendere fastsettes.

4.Delegasjon av myndighet

Samferdselsdepartementet

Delegasjon etter lov om statens postselskap og lov om statens jernbanetrafikkselskap delegeres til Administrasjonsdepartementet.
Kongens myndighet etter jernbaneloven § 8 delegeres til Samferdselsdepartementet.
Som følge av oppsplittingen av NSB i statens jernbanetrafikkselskap og Jernbaneverket delegeres myndigheten til styret for Jernbaneverket.
Samferdselsdepartementet får den myndighet som etter postbankloven § 8 7-1 første ledd tilligger departementet. (Se pkt 2 ovenfor)

5.Styrer, utvalg

Nærings- og energidepartementet, næringssaker

Følgende oppnevnes til styret for Statens nærings- og distriktsutviklingsfond fra og med 1. januar 1997 til og med ordinært foretaksmøte våren 1997:

Konsernsjef Frode Alhaug, Moelv, leder
Husmor Agnes Reiten, Torvikbukt, nestleder
Direktør Arvid Jensen, Hammerfest
Administrerende direktør Lars Thulin, Oslo

6.Utnevnelser mv

Utenriksdepartementet

Sendemann i Canberra, ambassadør Kjell-Martin Frederiksen utnevnes tillike til sendemann i Wellington, med rang som ambassadør.

Ambassadør Rolf Trolle Andersen utnevnes til sendemann i Aten, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ministerråd Anders Nikolai Helseth utnevnes til sendemann i Kiev, med rang som ambassadør med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utenriksdepartementet, bistandssaker

Direktør Tove Strand Gerhardsen beskikkes som direktør i Direktoratet for utviklingshjelp, for et tidsrom av seks år med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Administrasjonsdepartementet

Underdirektør Svein-Erik Skamo utnevnes til underdirektør i Administrasjonsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Konstituert politimester Finn Torgeir Rud utnevnes til politimester i Hardanger med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

7.Andre saker

Statsministeren

Justering av ansvarsfordelingen mellom utenriksministeren og statsråden for næringssaker og mellom statsråden for energisaker og statsråden for næringssaker. Endringene gjennomføres fra 22. november 1996 kl. 1200.

Utenriksdepartementet

Endringer i opprinnelsesreglene i frihandelsavtaler Norge er part i med sikte på etablering av et system for europeisk kumulasjon.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for utenriksminister Bjørn Tore Godal med ektefelle ved offisielt besøk til København 29. november 1996.

Justis- og politidepartementet

Sammenslåing til en driftsenhet av:

  1. Vadsø politikammer og lensmannen i Nord-Varanger.
  2. Sarpsborg politikammer og lensmennene i Skjeberg, Tune og Varteig.
  3. Gudbrandsdal politikammer og lensmannen i Fåberg.
  4. Vardø politikammer og lensmannen i Vardø.
  5. Risør politistasjon og lensmannen i Risør.
  6. Lensmannen i Våle og lensmannen i Ramnes.

Iverksettelsen gjennomføres fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Lagt inn 25 november 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen