Offisielt fra statsråd 3. november 1995


OFFISIELT FRA STATSRÅD

Statsråd ble holdt på Oslo slott 3. november 1995. Det ble fattet følgende vedtak:

1 Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssak

St meld nr 9 (1995-96) Noregs deltaking i Europarådet i 1994

Barne- og familiedepartementet

Ot prp nr 6 (1995-96) Endringer i lov av 17. juni 1966 nr 12 om folketrygd. Utvidelse av stønadsperioden ved adopsjon og ved flerbarnsfødsel og -adopsjon

Finans- og tolldepartementet

St prp nr 1 Tillegg nr 3 (1995-96) For budsjetterminen 1996
Om endringer i kjøretøyavgiftene og om endring av proposisjonen om statsbudsjettet for 1996 Skatte- og avgiftsvedtak Ot prp nr 7 (1995-96) Nye skatteregler om begrensning av beregnet personinntekt (tak)

Forsvarsdepartementet

St prp nr 8 (1995-96) Om endringar i løyvingar m v i forsvarsbudsjettet for 1995

Kulturdepartementet

St prp nr 1 Tillegg nr 4 (1995-96) For budsjetterminen 1996
Om statstilskott til skiping av Ivar Aasen-tunet i Ørsta

Nærings- og energidepartementet

St meld nr 11 (1995-96) Om organiseringen av krafthandelen med Sverige

Sosial- og helsedepartementet, sosialsak

St prp nr 1 Tillegg nr 5 (1995-96) For budsjettperioden 1996
Om endringer i bevilgningsforslagene for 1996 under enkelte kapitler under Sosial- og helsedepartementet St prp nr 7 (1995-96) Om endringer i forvaltningsreglementet for fond i pensjonstrygden for sjømenn Ot prp nr 5 (1995-96) Om lov om endringer i lov 19 juni 1969 nr 57 om sykehus mv, i lov 3 desember 1951 nr 2 om pensjonstrygd for skogsarbeidere og i enkelte andre lover (Samleproposisjon)

2 Klagesaker mv

Samferdseldepartementet

Klage fra Gokstad AS over Samferdselsdepartementets avgjørelse om avslag på søknad om fornyet konsesjon for riksvegfergesambandet Horten - Moss. Klagen tas ikke til følge.

3 Utnevnelser mv

Forsvarsdepartementet

Kommandørkaptein Paul Tungset Visnes utnevnes til kommandør II i Sjøforsvaret.

Justis- og politidepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Grete Sofie Bratlie Nordstrøm utnevnes til avdelingsdirektør i Justis- og politidepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Driftssjef Torgeir Tvedt utnevnes til underdirektør i Justis- og politidepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Kulturdepartementet

Konstituert byråsjef Nina Økland utnevnes til byråsjef i Kulturdepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsak

Følgende utnevnes til underdirektører i Sosial- og helsedepartementet med virkning fra det tidspunkt departementet bestemmer:

Rådgiver Kjell Bildøy
Byråsjef Lisbeth Hårstad
Byråsjef Ketil Østvedt
Byråsjef Svein Åge Eik.

4 Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Undertegning, med forbehold om ratifikasjon, av en Europarådsavtale om gjennomføring av artikkel 17 i De forente nasjoners konvensjon om ulovlig håndtering av og handel med narkotika og psykotrope stoffer.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsminister Gro Harlem Brundtland med ektefelle ved offisielt besøk i Kina 5. - 12. november 1995.

Nærings- og energidepartementet

Utbygging og drift av oljefeltet Yme Beta Øst og Lundeformasjonen på Gullfaks.


Lagt inn 3 november 1995 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen