Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 3. november 1995


OFFISIELT FRA STATSRÅD

Statsråd ble holdt på Oslo slott 3. november 1995. Det ble fattet følgende vedtak:

1 Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssak

St meld nr 9 (1995-96) Noregs deltaking i Europarådet i 1994

Barne- og familiedepartementet

Ot prp nr 6 (1995-96) Endringer i lov av 17. juni 1966 nr 12 om folketrygd. Utvidelse av stønadsperioden ved adopsjon og ved flerbarnsfødsel og -adopsjon

Finans- og tolldepartementet

St prp nr 1 Tillegg nr 3 (1995-96) For budsjetterminen 1996
Om endringer i kjøretøyavgiftene og om endring av proposisjonen om statsbudsjettet for 1996 Skatte- og avgiftsvedtak Ot prp nr 7 (1995-96) Nye skatteregler om begrensning av beregnet personinntekt (tak)

Forsvarsdepartementet

St prp nr 8 (1995-96) Om endringar i løyvingar m v i forsvarsbudsjettet for 1995

Kulturdepartementet

St prp nr 1 Tillegg nr 4 (1995-96) For budsjetterminen 1996
Om statstilskott til skiping av Ivar Aasen-tunet i Ørsta

Nærings- og energidepartementet

St meld nr 11 (1995-96) Om organiseringen av krafthandelen med Sverige

Sosial- og helsedepartementet, sosialsak

St prp nr 1 Tillegg nr 5 (1995-96) For budsjettperioden 1996
Om endringer i bevilgningsforslagene for 1996 under enkelte kapitler under Sosial- og helsedepartementet St prp nr 7 (1995-96) Om endringer i forvaltningsreglementet for fond i pensjonstrygden for sjømenn Ot prp nr 5 (1995-96) Om lov om endringer i lov 19 juni 1969 nr 57 om sykehus mv, i lov 3 desember 1951 nr 2 om pensjonstrygd for skogsarbeidere og i enkelte andre lover (Samleproposisjon)

2 Klagesaker mv

Samferdseldepartementet

Klage fra Gokstad AS over Samferdselsdepartementets avgjørelse om avslag på søknad om fornyet konsesjon for riksvegfergesambandet Horten - Moss. Klagen tas ikke til følge.

3 Utnevnelser mv

Forsvarsdepartementet

Kommandørkaptein Paul Tungset Visnes utnevnes til kommandør II i Sjøforsvaret.

Justis- og politidepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Grete Sofie Bratlie Nordstrøm utnevnes til avdelingsdirektør i Justis- og politidepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Driftssjef Torgeir Tvedt utnevnes til underdirektør i Justis- og politidepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Kulturdepartementet

Konstituert byråsjef Nina Økland utnevnes til byråsjef i Kulturdepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsak

Følgende utnevnes til underdirektører i Sosial- og helsedepartementet med virkning fra det tidspunkt departementet bestemmer:

Rådgiver Kjell Bildøy
Byråsjef Lisbeth Hårstad
Byråsjef Ketil Østvedt
Byråsjef Svein Åge Eik.

4 Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Undertegning, med forbehold om ratifikasjon, av en Europarådsavtale om gjennomføring av artikkel 17 i De forente nasjoners konvensjon om ulovlig håndtering av og handel med narkotika og psykotrope stoffer.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsminister Gro Harlem Brundtland med ektefelle ved offisielt besøk i Kina 5. - 12. november 1995.

Nærings- og energidepartementet

Utbygging og drift av oljefeltet Yme Beta Øst og Lundeformasjonen på Gullfaks.


Lagt inn 3 november 1995 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen