Offisielt fra statsråd 4. februar 2005

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 4. februar 2005. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Helse- og omsorgsdepartementet

St.prp. 37 (2004-2005)
Om endringer under enkelte kapitler på statsbudsjettet for 2005 under Utenriksdepartementet, Kultur- og kirkedepartementet, Justis- og politidepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Forsvarsdepartementet som følge av flodbølgekatastrofen i Sør-Asia
(Pressemelding)

2. Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om tapping, testing, prosessering, oppbevaring og distribusjon av humant blod og blodkomponenter og behandling av helseopplysninger i blodgiverregistre (blodforskriften).

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift 20. desember 1996 nr. 1161 til domstolloven kapittel 11 (advokatforskriften).
(Pressemelding)

3. Klagesaker m.v.

Samferdselsdepartementet

Klage fra Willy Milgaard over Samferdselsdepartementets vedtak om å ikke gi dispensasjon fra bestemmelsene i yrkestransportlovgivningen om at bestyrerordning maksimalt kan gis for tre år, samt om ikke å gi fritak for kravet om økonomisk garanti for drosjeløyve. Klagen tas ikke til følge.

4. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Statssekretær Olav Kjørven gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær i Utenriksdepartementet med fratredelse 15. februar 2005.

Seniorrådgiver Leiv Lunde utnevnes til statssekretær for statsråd Hilde Frafjord Johnson med tiltredelse 16. februar 2005.
(Pressemelding)

Forsvarsdepartementet

Kommandørkaptein Lyder Karlsen utnevnes til kommandør i Sjøforsvaret og beordres til tjeneste som sjef for Trøndelag Heimevernsdistrikt nummer 12 med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant Endre Bjerknes utnevnes til oberst i Luftforsvaret og beordres til tjeneste som sjef ved Avdeling for iverksetting og styring i Luftforsvarsstaben med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant, midlertidig oberst, Øystein Kilen utnevnes til oberst i Luftforsvaret og beordres til tjeneste som ”Director of Support” ved ”Combined Air Operation Center 3” med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant Per Erik Solli utnevnes til oberst i Luftforsvaret og beordres til stillingen som leder for prosjekt ”Norwegian Battle Lab Experiment” ved fellesoperativt hovedkvarter med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Kultur- og kirkedepartementet

Ellen Horn åremålsbeskikkes som teatersjef ved Riksteateret for et tidsrom på fem år fra 1. april 2005.
(Pressemelding)

Moderniseringsdepartementet

Advokat Per Kristian Knutsen utnevnes til avdelingsdirektør i Moderniseringsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Direktør Knut Eggum Johansen åremålsbeskikkes som direktør i Konkurransetilsynet for 6 år med tiltredelse 1. april 2005.

(Pressemelding)

5. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Fullmakt for Utenriksdepartementet til å meddele Stortinget de overenskomster som er inngått med fremmede makter i 2003.

Utenriksdepartementet, utviklingssaker

Undertegning av en avtale mellom Norge og Senegal om ettergivelse av Senegals gjeld til Norge.
(Pressemelding)

Kultur- og kirkedepartementet

Hovedfordeling av Norsk kulturfonds midler for 2005.
Eventuell senere omdisponering av midler mellom hovedkategoriene avgjøres av Kultur- og kirkedepartementet.
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Sjøfossen Energi AS gis tillatelse til bygging av Reinskar kraftverk i Gildeskål kommune i Nordland.
(Pressemelding)