Offisielt fra statsråd 6. januar 2012

I statsråd i dag ble det blant annet oppnevnt medlemmer til Det kriminalitetsforebyggende råd fra 6. januar for 3 år.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 6. januar 2012. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Prop. 54 S (2011-2012)
Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 78/2011 av 1. juli 2011 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve forsikrings- og gjenforsikringsvirksomhet (Solvens II)

Finansdepartementet

Prop. 55 S (2011-2012)
Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Republikken Mauritius om opplysningar i skattesaker underskriven i Paris
1. desember 2011

Prop. 56 S (2011-2012)
Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Den Orientalske Republikken Uruguay om opplysningar i skattesaker, underskriven i Paris 14. desember 2011

2.      Sanksjoner og ikrafttredelser

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. desember 2011 til lov om endringer i kontantstøtteloven.
Lovvedtak 31 (2011-2012)  Lov nr. 1

Justis- og beredskapsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 8. desember 2011 til lov om endringer i utlendingsloven (utvidet adgang til fengsling mv.).
Lovvedtak 21 (2011-2012)  Lov nr. 2
Loven trer i kraft 1. mars 2012

Kulturdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. desember 2011 til lov om endringar i lov
20. desember 1985 nr. 108 om folkebibliotek.
Lovvedtak 32 (2011-2012)  Lov nr. 3

3.      Styrer, utvalg

Justis- og beredskapsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til Det kriminalitetsforebyggende råd fra 6. januar 2012 for tre år:

Leder: Styreleder Shahzad Rana (ny) Oslo
Nestleder: Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud (tidl. medl.) Kongsberg

Medlemmer:
Tidligere stortingsrepresentant (Ap) Eirin Faldet (tidl. medl.) Stange
SLT-koordinator Even Ytterhus (tidl. medl.) Malvik
Lensmann Arne Sigstad (tidl. medl.) Elverum
Barnevernskonsulent Lasse Rolén (tidl. medl.) Bærum
Ungdomsarbeider Marco Elsafadi (tidl. medl.) Bergen
Politistasjonssjef Ole Hortemo (ny) Kristiansand
Klinikksjef Kari Lossius (ny) Bergen
Forsker Tina Luther Handegård (ny) Bodø
Styreleder Gunhild Grande Stærk (ny) Halden
(Pressemelding)

4.      Utnevnelser m.v.

Justis- og beredskapsdepartementet

Forlenget konstitusjon av konstituert tingrettsdommer Sidsel Sund Olsen som tingrettsdommer ved Nord-Troms tingrett med tiltredelse 16. februar 2012 til og med 31. juli 2012.

Tingrettsdommer og konstituert avdelingsleder Hanne Sofie Bjelland utnevnes til avdelingsleder/tingrettsdommer ved Oslo tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Legal adviser Bjørn Feyling, statsadvokat Tone Haave, advokat Katinka Mahieu, politiadvokat Anniken Nygaard Ottesen og advokat Kristin Barth-Larsen utnevnes til tingrettsdommere ved Oslo tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert tingrettsdommer Erland Flaterud utnevnes til tingrettsdommer ved Follo tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Tingrettsdommer Mari Bø Haugstad utnevnes til tingrettsdommer ved Hedmarken tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Forlenget konstitusjon av konstituert jordskiftedommer Tore Kraggerud som jordskiftedommer ved Akershus og Oslo jordskifterett med tiltredelse fra 6. januar 2012 til og med 30. juni 2012.

Kunnskapsdepartementet

Seniorrådgiver Bente Aronsen utnevnes til avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5.      Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Statsgaranti for de eksponater som lånes ut fra Munchmuséet til Munchutstillingen L’OEil Moderne/Der Moderne Blick/The Modern Eye på Kunsthalle Schirn i Frankfurt am Main og for de eksponater som inngikk i utstillingen på Centre Pompidou, men som etter visningen i Paris skal returneres til Norge. Statsgarantien gis gyldighet for perioden fra og med 24. januar 2012 og til og med 16. mai 2012.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsminister Jens Stoltenbergs ektefelle Ingrid Schulerud ved deres reise til Tyrkia 8. – 10. januar 2012.

Kulturdepartementet

Det stilles statlig forsikring for utstillingen ”Painting Canada. Tom Thompson and the Group of Seven”. Forsikringen gjelder i tidsrommet fra 18. januar til 8. juni 2012, og er betinget av at sikringsutvalgets forutsetninger for tilråding av statlig forsikring oppfylles av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

Til toppen