Offisielt frå statsrådet 14. februar 2014

I statsrådet i dag vart det mellom anna utnemnd medlemmer til Kringkastingsrådet fram til 2017. Det vart også vedteke føreskrifter om vern av 30 skogsområde i 12 fylke.

Statsråd vart halde på Oslo slott 14. februar 2014. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Arbeids- og sosialdepartementet
Prop. 39 L (2013-2014)
Lov om stans i utbetalinga av offentlege ytingar og barnebidrag når ein av foreldra har bortført eit barn til utlandet

2. Forskrifter

Arbeids- og sosialdepartementet
I medhold av Stortingets vedtak 5. desember 2013, jf. folketrygdloven §§ 23-2, 23-3 og
23-4, fastsettes det forskrifter om fastsettelse av avgiftsgrunnlag og avgiftssatser for visse grupper medlemmer for året 2014.

Helse- og omsorgsdepartementet
Fastsetting av forskrift om disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i kommunal helse- og omsorgsinstitusjon og i helseinstitusjon i spesialisthelsetjenesten.

Klima- og miljødepartementet
Fastsetting av forskrifter om vern for 30 skogområder i fylkene Nordland, Sør-Trøndelag, Hedmark, Oppland, Akershus, Østfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Hordaland og Møre og Romsdal.
(Pressemelding)

Fastsetting av forskrift om endring i forskrift 22. desember 1989 nr. 1396 om fredning for Atnoset naturreservat, Rendalen og Stor-Elvdal kommuner i Hedmark fylke.

3. Delegasjon av myndigheit

Arbeids- og sosialdepartementet
Delegasjon av Kongens myndighet etter lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) § 6-4, § 6-5 og § 6-35 og lov 13. juni 1997 nr. 45 om almennaksjeselskaper (allmennaksjeloven) § 6-4, § 6-5, § 6-35 og § 6-37 til Arbeids- og sosialdepartementet.

4. Styrer, utval

Arbeids- og sosialdepartementet
Følgende personer oppnevnes som særskilte meklere for perioden 1. mars 2014 til
29. februar 2016:

Tingrettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen, Oslo
Sorenskriver Geir Engebretsen, Bærum
Lagdommer Lars Ole Evensen, Oslo (ny)
Kartverksjef Anne Cathrine Frøstrup, Ringerike
Tingrettsdommer Inger-Marie Landfald, Sarpsborg
Lagdommer Bjørn Lillebergen, Bergen
Lagdommer Carl Petter Martinsen, Bergen
Professor Nils-Henrik Mørch von der Fehr, Hurdal
Lagdommer Monica Nylund Hansen, Tromsø (ny)
Tingrettsdommer Richard Saue, Stavanger
Siviløkonom Inger-Johanne Sletner, Bærum
Generalsekretær Merete Smith, Oslo
Advokat Kine Steinsvik, Oslo
Advokat Elisabeth Stenwig, Oslo

Kulturdepartementet
Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes til Kringkastingsrådet for perioden fram til 31. desember 2017:

Leder: Prosjektmedarbeider Per Edgar Kokkvold, Drøbak
Varamedlem: Generalsekretær Rune Hetland, Vikebygd

Nestleder: Forsker Kjersti Thorbjørnrud, Oslo
Varamedlem: Daglig leder Mona Solbakk, Birtavarre

Medlem: Redaktør Frank Rossavik, Bergen
Varamedlem: Siviløkonom Henning Warloe, Bergen

Medlem: Fylkesråd Beate Bø Nilsen, Sortland
Varamedlem: Artist Hannah Wozene Kvam, Oslo

Medlem: Professor Hallvard Moe, Bergen
Varamedlem: Ola By Rise, Trondheim

Medlem: Førstelektor Elin Ørjasæter, Oslo
Varamedlem: Konst. daglig leder Randi Wenche Haugen, Trondheim

(Pressemelding)

5. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Avdelingsdirektør Erling Rimestad utnevnes til ambassadør i Tokyo, med tiltredelse fra
det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Seniorrådgiver Arne Gjermundsen utnevens til ambassadør i Alger, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Underdirektør Vebjørn Dysvik utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet,  med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Frode Overland Andersen konstitueres til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Klima- og miljødepartementet

Divisjonsdirektør Torgeir Strøm utnevnes til ekspedisjonssjef i Klima- og miljødepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6. Andre saker

Finansdepartementet

Statens finansfond avvikles ved utløpet av første kvartal 2014, og fondets kapital tilbakeføres til statskassen, jf. lov 6. mars 2009 nr. 12 om Statens finansfond § 9.