Offisielt frå statsrådet 4. september 2020

I statsrådet i dag er det mellom anna fastsett forskrift for grunnbeløp, satsar for minste pensjonsnivå og satsar for garantipensjon i folketrygda frå 1. mai 2020.

Statsråd vart halde på Oslo slott 4. september 2020. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Forskrifter

Arbeids- og sosialdepartementet
Forskrift om grunnbeløp, reguleringsfaktorer, satser for minste pensjonsnivå og satser for garantipensjon i folketrygden fra 1. mai 2020 og virkningstidspunkt for regulering av kravet til minsteinntekt for rett til ytelser etter folketrygdloven kapitlene 4, 8, 9 og 14 fastsettes.

Forskrift om endring i forskrift 6. mai 2011 nr. 465 om beregning av lønnsveksten som skal benyttes ved regulering av grunnbeløpet og alderspensjon i folketrygden fastsettes.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Forskrift om opphevelse av forskrift 15. desember 1978 nr. 4980 om revisjon av grensene for investeringstilskottsordningens geografiske virkeområder og utbyggingsområder etter distriktsskatteloven og forskrift 5. januar 1980 nr. 8 om utvidelse av grensene for utbyggingsområdet etter distriktsskatteloven, Haram, Volda, Ørsta og Stranda kommuner, Møre og Romsdal, fastsettes.

2. Styrer og utval m.m.

Utanriksdepartementet
Oppnevning av delegasjon til De forente nasjoners 75. ordinære generalforsamling.

Statsminister Erna Solberg, leder
Utenriksminister Ine Eriksen Søreide
Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein
Ambassadør Mona Juul

3. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Knut Eiliv Lein til ambassadør i Abuja, Forbundsrepublikken Nigeria med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av konsul Astrid Nærum til generalkonsul i Murmansk, Den russiske føderasjon med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet
Utnevning av kontreadmiral Nils Andreas Stensønes til viseadmiral i Sjøforsvaret og beordring i stilling som sjef Etterretningstjenesten fra det tidspunktet Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Nyheitssak)

Kunnskapsdepartementet
Åremålsbeskikkelse av administrerende direktør Annemarie Bechmann Hansen som direktør i Statped for en periode på seks år fra det tidspunkt departementet bestemmer.

4. Andre saker

Utanriksdepartementet
Inngåelse av avtale mellom EU og Island og Norge om anvendelse av visse bestemmelser i rådsbeslutning 2008/615/JIS og rådsbeslutning 2008/616/JIS av november 2009.

Olje- og energidepartementet
Hellefoss Kraft AS gis tillatelse til fortsatt drift av Hellefoss kraft i Drammensvassdraget i Øvre Eiker kommune.

Reviderte vilkår for tillatelse til Kvænangen Kraftverk AS for reguleringene og overføringene av Ábojohka mv. i Kvænangen og Nordreisa kommuner fastsettes.