Offisielt frå statsrådet 6. desember 2013

I statsrådet i dag vart det gitt samtykke til bygging av kraftverka Fjellet og Godal i Luksefjell i Skien kommune.

Statsråd vart halde på Oslo slott 6. desember 2013. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Sanksjonar og iverksetjingar

Helse- og omsorgsdepartementet
Lov 7. juni 2013 nr. 29 om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (Styrking av pasienters, brukeres og pårørendes stilling m.m.) trer i kraft fra
1. januar 2014.

Justis- og beredskapsdepartementet
Lov 7. juni 2013 nr. 30 om endringar i sjøloven (reglar om passasjeransvar, m.a. gjennomføring av forordning (EF) nr. 392/2009) trer i kraft 1. januar 2014.

2. Forskrifter

Arbeidsdepartementet
Fastsetting av forskrift om medlemspremie i pensjonstrygden for fiskere for 2014.

Fastsetting av forskrift om endring i Regler om beregning og innbetaling av avgiften på omsetning av fisk.

Fiskeri- og kystdepartementet
Fastsetting av forskrift om endring i forskrift av 7. november 2003 nr. 1309 om spesielle kvoteordninger for kystfiskeflåten og forskrift av 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordning mv for havfiskeflåten.

3. Klagesaker m.m.

Olje- og energidepartementet
Klage fra Teknisk Ukeblad over Olje- og energidepartementets vedtak 29. oktober 2013 om avslag på begjæring om innsyn i brev om innhenting av råd og vurderinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat til forslag til innhold i nettverksforordning, samt i departementets interne referat fra møte i EUs grensehandelskomité for elektrisitet om utarbeidelse av forordningen. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Adresseavisen over Olje- og energidepartementets vedtak 30. september 2013 om avslag på begjæring om innsyn i dokument 69, 71 og 73 i sak 2008/742 om vindkraftanlegg og kraftledninger på Fosen og i Snillfjordområdet. Klagen tas ikke til følge.

4. Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor
Konstituert underdirektør Øivind Christensen utnevnes til avdelingsdirektør ved Statsministerens kontor med tiltredelse fra det tidspunkt Statsministerens kontor bestemmer.

Finansdepartementet
Departementskonstituert underdirektør Morten Brøten utnevnes til underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet
Underdirektør Frode Halgunset utnevnes til avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Fagdirektør Roar Smedsrød utnevnes til avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Seniorrådgiver Rolf Arne Billington konstitueres som underdirektør i Forsvarsdepartementet.

Helse- og omsorgsdepartementet
Seksjonssjef Heidi Merete Rudi beskikkes som assisterende direktør i Statens helsetilsyn med tiltredelse fra det tidspunkt Helse- og omsorgsdepartementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Konstituert førstestatsadvokat Guri Kirsten Lenth utnevnes til førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet med tiltredelse fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Konstituert statsadvokat Thomas Frøberg utnevnes til statsadvokat ved Riksadvokatembetet med tiltredelse fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Forlenget konstitusjon av statsadvokat Geir Evanger som statsadvokat ved Det nasjonale statsadvokatembetet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet inntil videre, dog ikke utover 31. mai 2014.

5. Andre saker

Statsministerens kontor
Statsråd Torbjørn Røe Isaksen oppnevnes som settestatsråd for statsråd Thorhild Widvey ved behandling av saker hvor statsråd Widvey på grunn av sitt tidligere styrelederverv i Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandet, er inhabil eller ønsker å fratre fordi det foreligger omstendigheter som medfører at hun er nær grensen for inhabilitet.

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen oppnevnes som settestatsråd for statsråd Thorhild Widvey ved behandling av saker hvor statsråd Widvey på grunn av sin tilknytning til stiftelsen Kistefos-Museet er inhabil eller ønsker å fratre fordi det foreligger omstendigheter som medfører at hun er nær grensen for inhabilitet.

Olje- og energidepartementet
Agder Energi Vannkraft AS gis tillatelse til riving av dammer i Nåvatn/Skjerkevatn og bygging av nye dammer, økt regulering i Skjerkevatn og revisjon av konsesjonsvilkår for delstrekning i Mandalsvassdraget.
(Pressemelding)

Løvenskiold-Fossum Kraft AS gis tillatelse til overføringer og reguleringer og bygging av Fjellet og Godal kraftverker i Luksefjell i Skien kommune.
(Pressemelding)