Økt fornybar energiproduksjon er viktig for å møte fremtidens energibehov

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Det har over flere år blitt opparbeidet et etterslep mellom det økende forbruksbehovet og utbygging av mer nett. I sin rapport Forbruksutvikling i Norge 2022–2050 gir Statnett sine perspektiver for mulig forbruksutvikling i Norge. Rapporten peker på mer overføringsnett og ny fornybar energiproduksjon som viktige løsninger for å møte behovene til ny industri og en fortsatt omstilling av energibruken.

– Regjeringen tar Statnetts prognoser på alvor. Vi har allerede gjort vesentlige tiltak for å møte det som blir behovene i framtidens kraftsystem. I tillegg har lagt til rette for en historisk satsing på havvind, og tilrettelegger for bedre og raskere utbygging av landbasert vindkraft, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Regjeringen styrker energimyndighetene slik at man kan gjennomføre raskere og bedre konsesjonsprosesser, og vil også i nær fremtid legge frem en handlingsplan for raskere nettutvikling. Samtidig vil regjeringen fortsette å legge til rette for mer energieffektivisering og for mer fleksibelt forbruk. Grepene er gjort for å sikre nok tilgjengelig og fornybar energi i landet.

– Jeg forventer også at Statnett gjennom sine investeringsplaner tar høyde for å tette etterslepet i behovet for utbygginger av nytt nett, sier statsråd Aasland.

I en tid med stor omstilling i energimarkedene er det nødvendig med en grundig og samlet vurdering av hvordan vi bør sikre den norske kraftforsyningen på lang sikt. Regjeringen har derfor nedsatt en energikommisjon som skal kartlegge energibehovet og foreslå økt energiproduksjon, med mål om at Norge fortsatt skal ha overskuddsproduksjon av kraft og at norske strømkunder fortsatt skal ha rikelig tilgang på fornybar kraft. Energikommisjonen skal legge fram sin rapport den 1.februar.

– Jeg ser fram til å motta Energikommisjonens rapport om kort tid. Arbeidet vil legge et viktig grunnlag i det videre arbeidet med å styrke norsk kraftforsyning i årene framover, sier olje- og energiministeren.