Statsbudsjettet 2015

Økte bevilgninger til økte asylankomster

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Vi foreslår å øke bevilgningene med om lag 1,8 milliarder kroner til å håndtere økte asylankomster i 2015. Dette skal øke kapasiteten i mottaksapparatet og hos politiet, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Dette budsjettforslaget kommer i tillegg til ekstrabevilgningene som ble gitt i oktober. Prognosen for ankomst av asylsøkere ble da økt til 16 000. Nå har anslagene for ankomster økt ytterligere, til 33 000 asylsøkere i 2015. 

Les forslaget her:

Prop. 22 S (2015–2016) Endringar i statsbudsjettet 2015 under  Justis- og beredskapsdepartementet

Mer til politiet

– Vi foreslår å styrke politiets kapasitet med til sammen 68,5 millioner kroner for å håndtere den økte asylankomsten, sier justis- og beredskapsministeren. Bevilgningen skal blant annet gå til:

  • Økt bemanning for registrering av asylsøkere
  • Transport av asylsøkere til og fra ankomstsenteret i Østfold
  • Investeringer knyttet til ankomstsenteret i Østfold
  • Økt kapasitet i Øst-Finnmark politidistrikt for å håndtere situasjonen som følge av asylsøkerne som kommer over grensen fra Russland på Storskog.
  • Opprettholde effektivt returarbeid

UDIs mottakskapasitet styrkes

– Den kraftige økningen i antall asylsøkere til Norge setter UDIs mottakssystem under et stort press og medfører betydelige økte utgifter, sier Anundsen.

På bakgrunn av at asylankomstene har økt fra 770 i gjennomsnitt per måned første halvår i 2015, til 8 666 i oktober, har det vært behov for å styrke ankomstkapasiteten.
– Vi foreslår å øke bevilgningene til UDI med om lag 1,6 milliarder kroner, sier justis- og beredskapsministeren.

Bevilgningen skal blant annet gå til:

  • Flere mottaksplasser og akuttinnkvartering (om lag 1 392 mill. kroner).
  • Det nyopprettede ankomstsenteret i Østfold (100 mill. kroner).
  • Oppretting av et ankomstsenter i Sør-Varanger som følge av økte ankomster fra Russland over grensen på Storskog (54 mill. kroner).
  • Økt sikkerhet i mottakene (37 mill. kroner)
  • Økt kapasitet i UDI (3 mill. kroner)

Bevilgningsforslaget inkluderer også vertskommunetilskudd på 93 millioner kroner og økonomiske ytelser til asylsøkere på 34 millioner kroner.

Verger til enslige mindreårige asylsøkere

– Den kraftige økningen i antall enslige mindreårige asylsøkere har gitt kapasitetsutfordringer for fylkesmannsembetene, som er ansvarlige for representantordningen for mindreårige asylsøkere. Vi foreslår derfor å styrke representantordningen med 2 millioner kroner, sier Anundsen. 

Det foreslås også å øke bevilgningen til vederlag og utgiftsrefusjon for verger, samt utgifter til tolker, med til sammen 40 millioner kroner. 

Justis- og beredskapsdepartementet

De økte asylankomstene medfører også merarbeid for Justis- og beredskapsdepartementet. Det foreslås å øke bevilgningen til departementet med 5 millioner kroner til økt kapasitet.