Områdegjennomgang av Statens vegvesen

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Offentlige tjenester i Norge skal bli enda bedre. Gjennom digitalisering og nye måter å jobbe på, vil regjeringen skape en enklere hverdag for innbyggere, næringsliv og ansatte, og samtidig sikre at skattepengene brukes best mulig. I 2017 startet regjeringen en såkalt områdegjennomgang av Statens vegvesen. Den viser et betydelig effektiviseringspotensial i etaten, samtidig som det er mulig å legge til rette for fremtidsrettede, brukerorienterte og effektive tjenester.

Capgemini Consulting har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet utarbeidet fem delrapporter om effektiviseringspotensialet i Statens vegvesen.

 

Faktaboks: Hva er områdegjennomganger?

Områdegjennomganger er et av regjeringens verktøy for å utrede og forberede strukturelle endringer i offentlig sektor, som kan gi fremtidig handlingsrom i budsjettene.

Områdegjennomgangene gir systematiske utredninger av effektiviseringsmuligheter og forbedring innenfor utvalgte områder. Det kan være innenfor en sektor, på tvers av sektorer, i enkeltvirksomheter, eller på tvers av virksomheter.

Det gir muligheter til å identifisere effektiviseringsgevinster, målrette regler og tiltak bedre, eller identifisere utgifter som kan nedprioriteres.

Finansdepartementet har det overordnede ansvaret for arbeidet med områdegjennomganger.

Hva viser rapportene?
Det har pågått et effektiviseringsprogram i Statens vegvesen siden 2014 for etatens interne kostnader. Rapportene viser at det er stort potensial for ytterligere effektivisering. Konsulentene anbefaler at eeffektiviseringsprogrammet utvides til å omfatte Statens vegvesens samlede virksomhet, herunder entrepriser innenfor drift, vedlikehold og investeringer. De peker videre på at de årlige interne kostnadene, slik som lønn, konsulentkjøp og andre driftskostnader, kan reduseres med 1,7 milliarder kroner innen 2023.

Statens vegvesen møter publikum gjennom trafikant- og kjøretøyområdet, gjennom blant annet utstedelse av førerkort, registrering og kontroll av kjøretøy. Stadig flere digitale løsninger gir brukerne økt fleksibilitet og tilgjengelighet, og begrenser i tillegg behovet for personlig oppmøte. Med flere selvbetjeningsløsninger, bør dagens tjenestemodell og -struktur tilpasses. Konsulentene anbefaler derfor at det gjennomføres en reform av trafikant- og kjøretøyområdet for å legge til rette for tjenester som er fremtidsrettede, brukerorienterte og effektive.

Konsulentene viser til at det er et betydelig potensial for å effektivisere de ulike støttefunksjonene internt i etaten. De viser til at ressursbruken for flere aktiviteter er høy, og at flere tjenester som er felles for etaten, utføres ulike steder uten god nok samordning. Konsulentene har også identifisert et effektiviseringspotensial innenfor byggherreområdet.

Konsulentene har også påpekt at regionene i Statens vegvesen er relativt ulikt strukturert. De anbefales derfor at organiseringen og styringsstrukturen gjennomgås for å legge til rette for effektivisering og enhetlig styring.

 

Hvordan følger regjeringen opp funnene?
Regjeringen vil utvide dagens effektiviseringsprogram til å inkludere alle kostnader i etaten. Regjeringen har satt et mål om at Statens vegvesen skal redusere sine årlige, interne kostnader med 1,7 milliarder kroner innen 2023.

Regjeringen vil gjennomføre en reform av trafikant- og kjøretøyområdet som skal legge til rette for fremtidsrettede, brukerorienterte og effektive tjenester gjennom en ny tjenesteleveransemodell- og struktur.

Statens vegvesen har fått i oppdrag å videreføre arbeidet med å modernisere trafikant- og kjøretøyområdet, og å utforme forslag til ny tjenestemodell og -struktur. Forslaget skal ta utgangspunkt i tilrådingene fra områdegjennomgangen, men også Statens vegvesen egne faglige vurderinger. For å sikre en god prosess involverer Statens vegvesen aktuelle interessegrupper underveis i arbeidet. Lokaliseringsspørsmål skal vurderes i tråd med retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og tjenesteproduksjon.

Både som følge av områdegjennomgangen og avviklingen av felles vegadministrasjon, er det behov for å gjennomgå hele organiseringen av Statens vegvesen. Fylkeskommunene skal som en del av regionreformen overta oppgavene Statens vegvesen gjennomfører for fylkeskommunene. Ny organisering skal blant annet legge grunnlag for målet om effektivisering.

Les mer i rapportene: