Rundskriv om kommunale smitteverntiltak

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut et justert rundskriv for å gi kommunene veiledning om lokale smitteverntiltak som kan være nødvendig ved lokale utbrudd.

– Da vi gikk inn i fasen "En normal hverdag med økt beredskap" ble de fleste tiltakene i covid-19-forskriften opphevet, og vi gikk fra å ha en kontrollstrategi til en beredskapsstrategi. En viktig forutsetning i beredskapsstrategien er at kommunene setter i verk forskrifter som gjeninnfører tiltak hvis den lokale situasjonen tilsier det, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Det justerte rundskrivet gir blant annet utfyllende forslag til hvordan kommunale forskrifter og enkeltvedtak kan utformes. Rundskrivet kommer i tillegg til FHIs Håndbok for oppdaging, vurdering og håndtering av covid-19-utbrudd i kommunen (Kommunelegehåndboka), som gir kommunene veiledning i de smittevernfaglige vurderingene.

– Pandemien er ikke over, og vi ser nå at smittetallene øker flere steder. Hvis det kommer en stor økning i smittespredningen lokalt eller nasjonalt som gir høy belastning på heletjenestene, må kommunene være forberedt på å begrense smittespredningen gjennom lokale tiltak. Det kan også bli aktuelt å innføre nasjonale tiltak, sier Kjerkol.

I "En normal hverdag med økt beredskap" er myndighetenes strategi å hindre at pandemien fører til en betydelig sykdomsbyrde, og dermed sikre kapasiteten i kommunehelsetjenesten og i sykehusene, samtidig som befolkningen opplever en normal hverdag. Det er også et mål at andre offentlige tjenester skal kunne ytes på forsvarlig nivå og at økonomien beskyttes.

– For å nå dette målet, må kommunene, helsetjenesten og statlige etater ha beredskap for å sette i verk tiltak som kan bremse epidemien eller mildne konsekvensene ved behov, slik at antall pasienter er håndterbart og alle er sikret faglig gode tjenester, sier Kjerkol.