Nå kommer masterutdanningen for lærere i praktiske og estetiske fag

Undervisningen i kroppsøving, kunst og håndverk og andre praktiske og estetiske fag i skolen gjøres i over halvparten av tilfellene av lærere uten faglig fordypning i faget. – De praktiske og estetiske fagene er viktige fag i skolen. Det er et problem at en del lærere mangler utdanning for å undervise i dem. Regjeringen ønsker at alle elever i skolen skal møte lærere med kompetanse i fagene de underviser i, og en ny masterutdanning for lærere i praktiske og estetiske fag skal bidra til det, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Mens grunnskolelærerutdanningene ble femårige masterløp i 2017, har faglærerutdanningene frem til nå vært treårige. Nå er rammeplanen for den nye masterutdanningen i praktiske og estetiske fag for trinn 1–13 fastsatt. Masterfaget i utdanningen skal være enten dans, design, kunst og håndverk, drama og teater, kroppsøving og idrettsfag, mat og helse eller musikk.

– Med hjelp av gode lærere bygger disse fagene elevenes nysgjerrighet og skaperglede. De viser elevene verdien av samhandling, aktiv deltagelse og praktisk arbeid. Dette er fag som både gir viktig kunnskap og gode ferdigheter, og som bidrar i skolens dannelsesoppdrag. I et folkehelseperspektiv er de uunnværlige. Derfor må vi også her ha høyt kvalifiserte lærere. Å løfte utdanningen til masternivå er et viktig grep for å øke status og kvalitet for de praktiske og estetiske fagene i skolen. Dette skal komme elevene til gode, sier Asheim.  

5 millioner kroner til kompetanseheving

Den nye utdanningen skal implementeres gradvis fra 2021 og derfor er det viktig at institusjonene som ønsker å tilby masterutdanningen bygger kompetanse og forbereder seg. For å bidra til dette arbeidet kan institusjoner nå melde inn behov for ekstra midler til kompetanseheving. Kunnskapsdepartementet skal i 2020 fordele 5 millioner kroner til institusjoner som trenger støtte for å kunne tilby utdanningen. I 2021 og 2022 er det avsatt ytterligere 2,5 millioner årlig til dette.

Arbeidet med den nye masterutdanningen er en del av oppfølgingen av regjeringens strategi for å styrke praktiske og estetiske fag og arbeidsformer i barnehagen, i skolen og i lærerutdanningen. Den nye rammeplanen skal sikre at utdanningsinstitusjonene tilbyr en integrert og profesjonsrettet lærerutdanning av høy kvalitet, i praktiske og estetiske fag.

Kvalitetsarbeidet i lærerutdanningene

Den nye rammeplanen bygger på anbefalingene som et utvalg oppnevnt av KD la frem i 2019. Det samme utvalget har nå levert en ny rapport hvor de har gjort en gjennomgang av arbeidet med estetiske læringsprosesser i grunnskolelærerutdanningene. Estetiske læringsprosesser bygger på at det er en estetisk dimensjon i alle skolefag. Det å ta i bruk alle sanser i skapende arbeid, kan bidra til god læring i alle fag.

– Måten man jobber med estetiske fag i skolen kan overføres til andre fag. Dette har betydning  både for elevenes læring og for inkluderende og helsefremmende læringsmiljøer. Derfor er det viktig at lærerstudentene lærer å bruke estetiske uttrykksformer, arbeidsmåter og metoder, slik det er lagt opp til grunnskolelærerutdanningen. Rapporten er en del av kvalitetsarbeidet i lærerutdanningen og en ressurs for lærerutdanningsinstitusjonene i deres felles arbeid med å videreutvikle utdanningene og nå de målene som er satt, sier Asheim.