Estetiske læringsprosesser i Grunnskolelærerutdanningene

Grunnskolelærerutdanningene er i utvikling. Ifølge forskriftene og tilhørende nasjonale retningslinjer skal lærerutdanningsinstitusjonenes programplaner vise hvordan arbeidsformer generelt, og temaet estetiske læringsprosesser spesielt, er ivaretatt for alle studenter. I overordnet del av læreplanverket for grunnopplæringen, knyttes estetiske uttrykksformer og estetisk utfoldelse til elevenes utvikling og danning.

På denne bakgrunn ba Kunnskapsdepartementet i desember 2018, et utvalg om å undersøke nærmere hvordan det arbeides med estetiske læringsprosesser i grunnskolelærerutdanningene.