Avtaler om EØS-midler og tollfrie fiskekvoter - proposisjon til Stortinget

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen har i dag oversendt Stortinget anmodning om samtykke til ratifikasjon av avtalene med EU om nye EØS-midler og protokoll for markedsadgang for norsk fisk og fiskeprodukter til EU for perioden 2014 – 2021.

- Jeg håper Stortinget kan behandle proposisjonen i løpet av vårsesjonen. Deretter vil vi omgående kunne starte forhandlinger med hvert mottakerland om bruken av EØS-midlene. Dette er også viktig for at de nye tollfrie fiskekvotene raskt kan bli tilgjengelige, sier EØS- og EU-minister Elisabeth Aspaker.

Sammen for et grønt, konkurransedyktig og inkluderende Europa

Regjeringen og EU signerte 3. mai avtalene om nye norske bidrag til de mindre velstående landene i EØS. Norge skal bidra med om lag 391 millioner euro hvert år i perioden 2014–2021 til sosial og økonomisk utjevning og å styrke og fordype samarbeid mellom Norge og mottakerlandene.

EØS-midlene skal de kommende årene først og fremst rettes inn mot å stimulere til nyskaping og vekst i Europa. Regjeringen vil blant annet prioritere områdene innovasjon, forskning og utdanning. Energisikkerhet, klimaendringer og utvidet politi- og justissamarbeid mellom Norge og mottakerlandene vil også bli vektlagt.

Regjeringen vil også fortsette å bruke EØS-midlene til å styrke demokratiske prosesser og respekten for menneskerettigheter i Europa. Det opprettes et eget regionalt fond på 100 millioner euro. Om lag to tredeler av fondet er øremerket tiltak mot ungdomsledighet.

Bedre markedsadgang for norsk sjømat

3. mai signerte også regjeringen og EU protokollen for markedsadgang for fisk og fiskeprodukter til EU for perioden 2014–2021. Kvotene som det forhandles om parallelt med EØS-midlene gjelder kompensasjon for tapt markedsadgang som følge av EUs utvidelser med nye land som Norge tidligere hadde frihandelsavtaler med.

Fiskeriprotokollen forbedrer sjømatnæringens markedsadgang til EU. Avtalen innebærer at EU åpner nye tollfrie kvoter for filet og bearbeidete produkter som frossen makrell og fersk sild. Avtalen innebærer også at nåværende kvote for krydder- og eddiksild øker med nærmere 50 prosent.