Prop. 119 S (2015–2016)

Samtykke til ratifikasjon av avtale mellom EØS/EFTA-statene og EU om en EØS-finansieringsordning 2014–2021, avtale med EU om en norsk finansieringsordning 2014–2021 og tilleggsprotokoll til frihandelsavtalen mellom Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap om handel med fisk, alle av 3. mai 2016

Proposisjonen fastlegger rammene og innretningen for Norges finansielle bidrag til økonomisk og sosial utjevning innenfor EØS for perioden fram til 2021. Likeledes fastsetter proposisjonen nye kvoter for viktige norske fiskeslag til EU.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget