Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 119 S (2015–2016)

Samtykke til ratifikasjon av avtale mellom EØS/EFTA-statene og EU om en EØS-finansieringsordning 2014–2021, avtale med EU om en norsk finansieringsordning 2014–2021 og tilleggsprotokoll til frihandelsavtalen mellom Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap om handel med fisk, alle av 3. mai 2016

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Ved avtalene om EØS-utvidelsene i 2004, 2007 og 2013 og i forbindelse med fornying av ordningene i 2009, ble det opprettet finansieringsordninger som har som målsetting å bidra til sosial og økonomisk utjevning i et utvidet Europa. I de siste avtalene ble styrking av de bilaterale forbindelser mellom giver- og mottakerstater inntatt som en likeverdig målsetting. Samtidig ble det inngått tilleggsavtaler om handel med fisk- og fiskeprodukter. De siste finansieringsordningene og fiskeprotokollen opphørte 30. april 2014.

Forhandlinger med EU om nye finansieringsordninger og utvidet markedsadgang for fisk og fiskeprodukter ble innledet i januar 2014. Forhandlingene ble sluttført 17. juli 2015 ved at partene paraferte:

  1. Avtale mellom Den europeiske union, Island, Fyrstedømmet Liechtenstein og Kongeriket Norge om en EØS-finansieringsordning 2014–2021,

  2. Avtale mellom Kongeriket Norge og Den europeiske union om en norsk finansieringsordning for perioden 2014–2021, og

  3. Tilleggsprotokoll til avtalen mellom Kongeriket Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap om handel med fisk.

En teknisk endring som presiserte innholdet i artikkel 10 i Protokoll 38C ble foretatt i de paraferte avtalene gjennom en brevveksling 13. november 2015.

Endelige avtaler ble undertegnet 3. mai 2016. Siden programperioden for finansieringsordningene 2014–2021 gjelder fra 1. mai 2014 til 30. april 2021, er det ønskelig at avtalene trer i kraft så raskt som mulig.

Avtalene om de to finansieringsordningene nødvendiggjør bevilgningsvedtak. Det er derfor nødvendig med Stortingets samtykke til ratifikasjon i medhold av Grl. § 26, annet ledd.

Norske oversettelser av avtalene følger som trykte vedlegg til proposisjonen.

Til toppen
Til dokumentets forside