Nyheter

Rapport fra partssammensatt arbeidsgruppe på legevakt

En velfungerende legevakttjeneste er viktig for innbyggernes trygghet. En arbeidsgruppe har fått i oppdrag å utarbeide en rapport med anbefalinger om hvordan legevakttjenesten kan styrkes. Nå er sluttrapporten klar.

Arbeidsgruppen har bestått av KS, Oslo kommune, Legeforeningen og Helsedirektoratet på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet.

– Innbyggerne skal være trygge på at de får rask helsehjelp i akutte situasjoner. Jeg er derfor glad for at partene nå har levert en rapport med konkrete forslag til hvordan vi kan sikre en god legevakttjeneste i hele landet og redusere arbeidsbelastningen til fastlegene, sier helse- og omsorgsminister Kjerkol.

Rapporten (PDF) gir oss verdifull innsikt og vil være et viktig bidrag både inn i regjeringens arbeid med å videreutvikle legevakttjenesten, og til ekspertutvalget for allmennlegetjenesten. Vi vil nå gå grundig inni rapporten.  

Fastlegeordning og legevakt

Legevakt gir høy vaktbelastning for mange fastleger, og mange kommuner sliter med å rekruttere til legevakt. I 2021 viste en kartlegging at vaktbelastningen på fastlegene var størst i de minste kommunene. Det er ofte kommuner som allerede sliter med å rekruttere leger.

– Regjeringen har gjennom en historisk satsing i statsbudsjettet tatt viktige grep for å styrke fastlegeordningen. Utfordringene på legevakt og i fastlegeordningen er gjensidig avhengige av hverandre. En styrking av fastlegeordningen et derfor også viktig for å bedre tilgangen på leger til legevaktene, sier Kjerkol.

Arbeidsgruppen foreslå blant annet tiltak for å redusere arbeidsbelastningen i legevakt, tiltak for å øke kompetanse hos legene og endringer i kompetansekravene til legevakt. I tillegg peker arbeidsgruppen på behov for å gjennomgå finansieringsordningen for legevakt.