Regjeringen ønsker en offensiv boligsosial politikk

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– De aller fleste bor godt i Norge. Samtidig ser vi at barnefattigdommen øker, og at flere er vanskeligstilte på boligmarkedet. Denne utviklingen skal vi snu, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. Hun har nettopp startet på arbeidet med sin første stortingsmelding om boligsosialt arbeid.

– Regjeringen er opptatt av å legge til rette for et stabilt boligmarked, og har satt i gang en rekke tiltak for raskere boligbygging og lavere byggekostnader. Like viktig er det å ha en offensiv politikk overfor vanskeligstilte på boligmarkedet, sier Mæland.

Flere kan eie

Det er om lag 170 000 vanskeligstilte på boligmarkedet, ifølge beregninger fra SSB i 2017. 65 000 er barn under 16 år.

– Utsatte barn og unge er prioritert i dag, og kommer til å være det i fremtiden også. For mange barn vokser opp i dårlige boforhold, sier Mæland.

Mens et flertall av befolkningen bor i egen bolig, er det motsatt for vanskeligstilte barn. Tre av fem barn i husstander med svak økonomi bor i en leid bolig.

– Det å gå fra leie til eie er antakelig det viktigste tiltaket for å forhindre at fattigdom går i arv. Eierskap gir stabilitet og lar familiene bygge opp kapital, sier Mæland.

Ingen skal være bostedsløse

En god bosituasjon blir stadig viktigere. Flere innbyggere enn før mottar offentlige tjenester hjemme i stedet for på institusjon. Bostedsløse har ofte flere utfordringer enn andre og trenger oppfølging fra kommunen. 3 900 personer er regnet som bostedsløse (2016). Det er 2 400 personer færre enn forrige telling i 2012.

– Antall bostedsløse er betydelig redusert, men vi er ikke mål. Ingen skal være bostedsløse. Det kan høres ambisiøst ut, men mange kommuner er allerede på god vei, sier Mæland.

Digitalisering kan gi bedre resultater

Siden den nasjonale strategien Bolig for velferd kom i 2014, har kommunene økt tilbudet av kommunale boliger og bruken av midlertidige botilbud er nesten halvert. Samtidig har flere kommuner økt tilbudet av oppsøkende team. Kommunene har dessuten bosatt rekordmange flyktninger.

– Kommunene har allerede oppnådd mye. Vi må vite hvor skoen trykker og ta nye grep for å hjelpe de mest vanskeligstilte, sier Mæland og trekker frem mulighetene digitalisering gir.

– Vi vil sammen med kommunene undersøke hvordan nye digitale hjelpemidler kan bidra til å hjelpe flere vanskeligstilte, sier Mæland.  I dag er det for mange skjemaer og byråkrati.  Intensjonen er forenklinger, slik at innbyggerne lettere kan få de tjenester de har rett på.

Ønsker innspill

– I meldingsarbeidet legger jeg opp til en åpen og inkluderende prosess. De som ønsker, vil få mulighet til å gi innspill på nett og på ulike møter i løpet av året, sier Monica Mæland.

I 2018 la regjeringen fram en strategi for boligmarkedet. Dette blir regjeringens første stortingsmelding på det boligsosiale området.

Se også: Temaside om boligsosialt arbeid

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00