RSS

Her kan du sette opp ditt eget RSS-feed ved å avgrense på innholdstype, tema og/eller departement. Etter å ha gjort avgrensningene dine, klikker du på Abonner-knappen.

Viser 73161-73180 av 73671 treff.

 • M-56/1993 - Avlingsmengder - prognoser for 1993

  (30.09.1993)

  30.09.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-56/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/10214 30.09.1993 Til Fylkesmannen, Landbruksavdelingen, jordbruksetaten, Statistisk sentralbyrå, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning,

 • M-54/1993 - Framtidige prinsipper for tilsyn med slakterier og slakterivirksomhet og utøvelse av offentlig kjøttkontroll

  22.09.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-54/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/09950 22.09.1993 Til Det kommunale næringsmiddeltilsyn, fylkesveterinærene og distriktsveterinærene Framtidige prinsipper for tilsyn med slakterier og

 • T-6/93 Overføring av myndighet

  Overføring til fylkesmannen av myndighet vedrørende lovlighetskontroll etter kommuneloven. Vedtak etter plan- og bygningslovens planbestemmelser

  21.09.1993 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Fylkesmennene Fylkeskommunene Kommunene Rundskriv T-­6/93 21.09.93 Det vises til rundskriv H-25/92 av 1. juni 1993 fra Kommunal og arbeidsdepartementet om overføring av myndighet etter kommuneloven mv. Nr. 4 A i rundskrivet (s. 6­10)

 • M-55/1993 - Føresegner for landbruksstyra

  R-364 (20.09.1993)

  20.09.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-55/1993 R-364 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 999993 50041 DIV September 1995 Til fylkeslandbruksstyra og fylkesmennene Føresegner for fylkeslandbruksstyra Landbruksdepartementet gjev med dette nye

 • M-52/1993 - Informasjon om oppnevning av ny Kontaktgruppe

  (17.09.1993)

  17.09.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-52/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/09676 17.09.1993 Vedlegg: Oversikt over medlemmer, varamedlemmer og sekretær i Kontaktgruppa Medlemmer og varamedlemmer i Kontaktgruppa for

 • Rundskriv H-50/93

  Plan- og bygningslovens § 107: Kommunenes kontroll med oppsetting av skilt og reklameinnretninger. Vedtekter, sanksjoner og forholdet til annen lovgivning.

  12.09.1993 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Til Fylkesmennene og kommunene Nr. H-50/93 Vår ref. 92/5477 B Dato 14.12.1993 Plan- og bygningslovens § 107: Kommunenes kontroll med oppsetting av skilt og reklameinnretninger. Vedtekter, sanksjoner og forholdet til annen lovgivning. Innhold 1.

 • M-49/1993 - Oppheving av forskrifter om mædi

  (20.08.1993)

  20.08.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-49/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/08869 20.08.1993 Til alle veterinærer Oppheving av forskrifter om mædi Med virkning fra 1. september 1993 oppheves Forskrifter om forbod mot å føra/flytta

 • M-48/1993 - Budsjett m.v. for bruk av rentemidler i 1994

  (19.08.1993)

  19.08.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-48/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/08865 19.08.1993 Til Fylkesmennene, Landbruksavdelingene Budsjett m.v. for bruk av rentemidler i 1994 Departementet ber med dette om at budsjetteringen for

 • M-47/1993 - Ringtest 1992/93 - resultater norske laboratorier - supplerende test

  (19.08.1993)

  19.08.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-47/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1992/12747 19.08.1993 Til alle forsøksringene, fylkesmennenes landbruksavdelinger, landbrukskontorene, i jordbruksetaten, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og

 • Forskrift om planteforedlerrett

  06.08.1993 Forskrift Landbruks- og matdepartementet

  Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 6. august 1993 med hjemmel i lov 12. mars 1993 nr. 32 om planteforedlerrett (planteforedlerloven) og delegeringsvedtak av 14. mai 1993 nr. 345.Endringer: Endret ved forskrifter 6

  Se forskriften på lovdata.no

 • NOU 1994: 1 - Streikerett for politiet og lensmannsetaten

  28.07.1993 NOU Justis- og beredskapsdepartementet

 • R-17/93 Billighetsnedsettelse av skatt og arbeidsgiveravgift mv.

  16.07.1993 Rundskriv Finansdepartementet

  R-17/93 Billighetsnedsettelse av skatt og arbeidsgiveravgift mv. Les rundskrivet her (pdf). Rundskrivet er laget i PDF-format, og du trenger derfor Acrobat Reader for å lese dokumentet. Hvis du ikke har Acrobat Reader kan den hentes her:

 • M-45/1993 - Tilskott til endret jordarbeiding mm.

  (08.07.1993)

  08.07.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-45/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 19932/07312 08.07.1993 Vedlegg: (Ingen vedlegg elektronisk) Revidert forskrift (Utgått) Revidert søknadsskjema Revidert veileder (Søknadsskjema og veileder vil

 • M-38/1993 - Oppfølging av forskrift om husdyrgjødsel - krav til spredeareal

  (08.07.1993)

  08.07.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-38/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/06331 08.07.1993 Erstatter rundskriv M-75/92 Vedlegg: Skjema M-0466 (ikke elektronisk) Til fylkesmennene, landbruksavdelingen og landbrukskontorene,

 • Rikslønnsnemndas kjennelser 1993

  05.07.1993 Artikkel Arbeids- og sosialdepartementet

  Sak 1: Staten - Samarbeidsorganisasjonen Norsk Politiforbund og Lensmannsetatens Landslag.pdf

  M-44/1993 - Opphevelse av forskrift om innkreving av gebyr for behandling av søknader om innførsel av dyr og smitteførende gjenstander

  (28.06.1993)

  28.06.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-44/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/07213 28.06.1993 Til alle veterinærer Opphevelse av forskrift om innkreving av gebyr for behandling av søknader om innførsel av dyr og smitteførende

 • NOU 1993: 26 - ETTER INNTEKTSOPPGJØRENE 1993

  22.06.1993 NOU Arbeids- og sosialdepartementet

 • Regnskapsførerloven

  18.06.1993 Lov Finansdepartementet

  Enhver som i næring påtar seg å føre regnskap for andre, jf. § 2 første ledd, skal være autorisert av Finanstilsynet i samsvar med denne lov.Finanstilsynet kan ved forskrift eller enkeltvedtak gjøre unntak fra autorisasjonsplikten og i tvilstilfelle

  Se loven på lovdata.no

 • M-41/1993 - Reaksjoner på brudd på lov om regulering av ervervsmessig husdyrhold med tilhørende forskrift

  (15.06.1993)

  15.06.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-41/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/06476 15.06.1993 Til alle fylkeslandbrukskontor og landbrukskontor, Jordbruksetaten Reaksjoner på brudd på lov om regulering av ervervsmessig husdyrhold med

 • Lov om AFP for offentlige tjenestemenn

  11.06.1993 Lov Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Se loven på lovdata.no

Til toppen