Møte med reindriftsstyret 7. desember 2021

Nyheter

Statsråd Borch møtte Reindriftsstyret

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Rovdyr, Trollheimen, beitesituasjonen på Finnmarksvidda og fjellovens rammer for reinlagene var blant temaene landbruks- og matminister Sandra Borch ble orientert om i sitt første møte med Reindriftsstyret. Møtet ble avholdt 7. desember og foregikk digitalt.

Landbruks- og matministeren og Reindriftsstyret møtes årlig for å utveksle informasjon om aktuelle saker for reindriftsnæringen. Møtene mellom Reindriftsstyret og politisk ledelse i departementet er viktige for å belyse sentrale utfordringer og muligheter for reindriftsnæringen.

– Dagens saksliste reflekterer noen av de mange sentrale og komplekse sakene vi står overfor i reindriftspolitikken og forvaltningen av denne. Dette er saker som berører både enkeltutøvere og næringen som helhet. Reindriftsstyret har en rolle både som forvaltningsorgan og som falgig rådgiver. Det er derfor nyttig og viktig for meg som landbruks- og matminister å få del vurderingene som gjøres i Reindriftsstyret med bakgrunn i de mange sakene de har oppe til behandling hvert år, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

– Jeg har stor respekt for arbeidet som dyktige næringsutøvere i reindriften legger ned hver dag. Kunnskap og tradisjoner er viktige elementer i viderutviklingen av en bærekraftig næring basert på utnyttelse av viktige utmarksressurer. Jeg vil bruke tiden framover til å lære mer om muligheter, drift og utfordringer og ser fram til god dialog og tett samarbeid med både næring og forvaltning, avslutter Borch.

Saker som ble tatt opp på møtet var:

 • Reindriftsloven
 • Reindriften i Trollheimen og Trollheimenloven
 • Fjelloven og reinlagenes rammebetingelser
 • Reindrift og rovdyrpress
 • Reinbeitefredningen på Stonglandshalvøya, Senja
 • Beitesituasjonen på Finnmarksvidda
 • CWD

Om Reindriftsstyret

Reindriftsstyret er faglig rådgiver for reindriftsmyndighetene, reinforskningen og rettledningstjenesten, og skal behandle de saker som følger av reindriftsloven. I henhold til reindriftsloven § 71 skal det oppnevnes et Reindriftsstyre på syv medlemmer med personlige varamedlemmer, der fire av medlemmene med varamedlemmer oppnevnes av Landbruks- og matdepartementet, og tre medlemmer med varamedlemmer oppnevnes av Sametinget.

Rein på vodda
– Jeg har stor respekt for arbeidet som dyktige næringsutøvere i reindriften legger ned hver dag, sier landbruks- og matminister Sandra Borch. Foto: T. Gustavsen

Reindriftsstyrets medlemmer er:

 • Inge Ryan, leder, rådmann i nye Namsos kommune
  • Varamedlem: Christian Rekkedal, landbruksdirektør hos Fylkesmannen for Vestland
 • Siri Vigmostad, sorenskriver Larvik tingrett.
  • Varamedlem: Kjetil Linde Holo, advokat hos advokatfirmaet Bjørge – Skaaraas og Co AS.
 • Asgrim Opdal, gårdbruker og leder av Filefjell reinlag.
  • Varamedlem: Ragnhild Normann Jakobsen, reingjeter i Vågå tamreinlag
 • Ragnhild Sparrok Larsen, reineier i Nordland reinbeiteområde.
  • Varamedlem: Ole Johan Johnsson Eira, reineier i Troms reinbeiteområde.
 • Inge Even Danielsen
  • Varamedlem: Bjørn Thomas Åhrèn, samepolitiker/rådgiver Nord-Trøndelag reinbeiteområde.
 • Inger Marie Gaup Eira
  • Varamedlem: Berit Marie P.E. Eira, reineier i Vest-Finnmark reinbeiteområde/samepolitiker
 • Leif Anders Somby
  • Varamedlem: Anders Somby jr., reineier Øst-Finnmark reinbeiteområde.