Regjeringens strategi for samarbeid med Polen

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Polen har blitt en stadig viktigere samarbeidspartner for Norge. Polen-strategien reflekterer betydningen regjeringen tillegger et tett og godt samarbeid med en nær partner i Nord-Europa. Strategien legger til rette for økt norsk-polsk kontakt og samarbeid innenfor 15 definerte områder.

Statsminister Erna Solberg og hennes polske kollega Beata Szydło under en pressekonferanse i Oslo, 2. februar 2016. Foto: Statsministerens kontor

Hvorfor en Polen-strategi?

Regjeringens strategi for samarbeidet med EU i perioden 2014-2017 slår fast at Norge skal være en konstruktiv medspiller i det europeiske samarbeidet og medvirke til å finne felles løsninger på felles utfordringer i Europa. Regjeringen skal føre en aktiv europapolitikk og samarbeide mer systematisk med medlemsland av særlig betydning for Norge. Det er derfor viktig at Norge har en helhetlig, strategisk og koordinert tilnærming i det bilaterale samarbeidet med Polen.

Polen har en befolkning på 38,2 millioner og er den sjette største økonomien i Europa. Handelen er økende og over 300 norske selskaper er etablert i Polen. Landet er nå det største eksportmarkedet for norsk sjømat og det viktigste markedet i Europa for norsk forsvarsmateriell.

Migrasjonen fra Polen til Norge er høy, og omkring 100.000 polakker er registrert bosatt i Norge. Norske studenter utgjør den tredje største gruppen utenlandske studenter i Polen.

Polen er samtidig en stadig tyngre aktør i Europa, med tydelige interesser i spørsmål som er av stor betydning for Norge. Med sin politiske og økonomiske tyngde har Polen fått en ledende rolle i regionen. Polen har betydelig påvirkningskraft i EU, og har vist åpenhet og vilje til dialog med Norge om EU/EØS-spørsmål og Schengen-saker.

I løpet av 16 år som NATO-medlem er Polen blitt et viktig land i alliansen, med klare ambisjoner om ytterligere å styrke sin innflytelse. Polens vektlegging av EUs østlige partnerskap og de nære forbindelsene med Ukraina gjør Polen til en viktig dialogpartner for Norge i vårt eget arbeid for å fremme stabilitet og utvikling i disse landene.

Kontaktene og samarbeidet som er etablert gjennom EØS-midlene, er et unikt utgangspunkt for å videreutvikle de bilaterale relasjonene og fremme norske interesser i Polen, i nærområdet og inn mot EU.

     Last ned: Regjeringens Polen-strategi

Regjeringens strategiske mål for samarbeidet med Polen:

  • Bygge ut det politiske samarbeidet med Polen innen utenriks- og sikkerhetspolitikk, og særlig i saker som angår europeisk samarbeid og NATO.
  • Øke Polens kunnskap om og forståelse for norske interesser og posisjoner i viktige internasjonale spørsmål, herunder EU/EØS-spørsmål, og åpne for økt samarbeid i internasjonale fora og institusjoner.
  • Sikre strategisk bruk av EØS-midlene for å legge grunnlag for et tettere samarbeid med Polen på områder der Norge har interesser.
  • Styrke det norsk-polske samarbeidet om energi, klima og miljø.
  • Tilrettelegge for økt handel og økte investeringer mellom Norge og Polen ved å støtte norsk næringslivs satsing på det polske markedet, med særlig vekt på energi, forsvarsmateriell og sjømat, samt arbeide for å sikre bedre markedsadgang for norsk sjømat.
  • Øke bevisstheten og kunnskapen om Norge og norsk politikk i Polen. Bygge opp under et tydelig og godt omdømme for Norge i Polen.

Hvordan nå målene?

Samtlige departementer har vært involvert i arbeidet med strategien. Den tar utgangspunkt i 15 saksfelt: europapolitikk, nordområdene, sikkerhets- og forsvarspolitikk, menneskerettigheter og demokrati, indre marked, næringsliv, forsknings- og utdanningssamarbeid, klima- og energipolitikk, biologisk mangfold og forurensningskontroll, justispolitikk og toll- og politisamarbeid, helse og omsorg, familiepolitikk, herunder barnevern, kultursamarbeid, regionalt og lokalt samarbeid og omdømme. Strategien definerer tiltak innenfor hvert område i en tilhørende handlingsplan. Planen er et levende dokument der nye temaer kan inkluderes fortløpende.

Strategien skal følges opp systematisk. For å sikre god koordinering vil det etableres en interdepartemental styringsgruppe. Utenriksdepartementet og ambassaden i Warszawa har et særskilt ansvar i dette oppfølgingsarbeidet.