Forsiden

Svar på skriftlig spørsmål om konkurransepolitiske virkemidler

Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Mona Fagerås (SV) – Om konkurransepolitiske virkemidler.

Spm nr 712 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Mona Fagerås – Om konkurransepolitiske virkemidler

Jeg viser til brev av 13. desember 2022 med følgende spørsmål til skriftlig besvarelse fra representanten Mona Fagereng: 

«Hvor langt har regjeringen kommet i arbeidet med å fase ut de konkurransepolitiske virkemidlene i meierisektoren og hvor lang tid trenger departementet på å avgjøre en klage.» 

Landbruksdirektoratet leverte i samarbeid med Konkurransetilsynet den 15. desember rapport nr. 47/2022 Utredning av konkurransefremmende tiltak i prisutjevningsordningen for melk. Rapporten er nå sendt på høring med høringsfrist 27. januar 2023. Som jeg også har redegjort for i Stortinget, vil jeg innen høringsfristen ha møter med aktørene i meierimarkedet. Rapporten og innspillene til denne vil ligge til grunn for eventuelle endringer i de konkurransefremmende tiltakene i meierisektoren.

Klagesakene om Q-Meierienes og Rørosmeieriets rett på distribusjonstilskudd er omfattende, og de reiser flere krevende problemstillinger. Jeg tar likevel sikte på at sakene avgjøres så raskt som mulig.

Med hilsen

Sandra Borch