Aktuelt

Svar på skriftlig spørsmål om økt tollsats på gjær fra Egypt

Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Margret Hagerup (H) om hvorfor har plutselig tollsatsen på gjær fra Egypt økt, og hva vil statsråden gjøre for å sikre at dette ikke skal gå utover norske matprodusenter.

Svar på spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 702

Jeg viser til spørsmål datert 16. desember fra stortingsrepresentant Margret Hagerup:

"Hvorfor har plutselig tollsatsen på gjær fra Egypt økt, og hva vil statsråden gjøre for å sikre at dette ikke skal gå utover norske matprodusenter?"

I 2007 ble det inngått en frihandelsavtale mellom Egypt og EFTA-landene Norge, Island og Sveits. Etter Protokoll A til frihandelsavtalen, som omfatter bearbeidede jordbruksvarer, gav Norge blant annet tollfrihet på gjær ved import til Norge fra Egypt. Denne og andre konse­sjoner ble kun gitt midlertidig i påvente av at Egypt gav tollreduksjoner/tollfrihet for EFTA-landenes eksport av bearbeidede jordbruksvarer til Egypt. I frihandelsavtalen inngikk således en bestemmelse om at EFTA-landene ensidig ga Egypt tollreduksjoner i fem år, kombinert med at partene har en forpliktelse om å starte forhandlinger om tosidige konsesjoner senest innen fire år, dvs. i 2011.

Grunnet blant annet den politiske situasjonen i Egypt kom ikke disse forhandlingene i gang i 2011. EFTA-landene besluttet i flere omganger å videreføre de midlertidige konsesjonene til Egypt.

EFTA tok igjen opp spørsmålet om reforhandlinger av Protokoll A med Egypt i 2019 uten at det kom til enighet om videre prosess. Etter samforståelse mellom UD, NFD og LMD og internt mellom EFTA-landene, ble det besluttet at EFTA-landenes midlertidige konsesjoner for bearbeidede jordbruksvarer skulle opphøre med virkning fra 1. august 2021. Opphørs­datoen i Norge ble senere endret til 1. oktober av hensyn til importørenes behov for tid til tilpasning. Informasjon om endringene av tollsatsene for bearbeidede varer fra Egypt ble lagt ut på både Tolletatens og Landbruksdirektoratets hjemmesider. Fra 1. oktober er det således en ordinær toll på 21 % for gjær fra Egypt.

I oktober ble det avholdt et møte mellom EFTA-landene og Egypt om å gjenoppta for­hand­linger om Protokoll A. Fra EFTAs side er det et sterkt ønske om å få avsluttet forhandlingene, og det på en gjensidig fordelaktig måte. Dette vil også innebære gjeninnføring av tollfrihet på gjær. Akkurat nå avventer EFTA tilbakemelding fra Egypt om hvordan de ser for seg videre prosess.

Jeg vil understreke at tollsatsen for gjær ikke er endret for andre land enn Egypt. I de fleste handelsavtaler Norge har inngått, inkludert med EU, er det tollfrihet for gjær. Det er således mulig med tollfri import av gjær fra mange land.

Med hilsen

Sandra Borch