Svar på skriftlig spørsmål om utsatt iverksettelse distribusjonstilskudd melk

Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle (H) – Om utsatt iverksettelse distribusjonstilskudd melk.

Jeg viser til skriftlig spørsmål nr. 546 fra stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle av 2. desember 2021. Spørsmålet omhandler Landbruks- og Matdepartementets behandling av Q-Meierienes anmodning om utsatt iverksettelse for Landbruksdirektoratets vedtak om bortfall av distribusjons­tilskudd for flytende melk. Westgaard-Halle stilte følgende spørsmål:

"Hvem er denne informasjonen delt med, hva er den faktiske beslutningen og innebærer det at Q-meieriene nå igjen kan konkurrere med lik pris i butikkene?"

Representanten Westgaard-Halle viser til at jeg i spørretimen den 1. desember 2021 sa: "Departementet besluttet i går å innvilge Q-meieriene utsatt iverksettelse av vedtaket om å frata dem distribusjonstilskudd." Representanten hevder at denne informasjonen ikke ble offentliggjort eller delt med Stortinget før spørretimen.

Departementets beslutning den 30. november er en ordinær beslutning etter forvaltnings­lovens § 42, som gir forvaltningen mulighet til å innvilge utsatt iverk­settelse av vedtak til klagen er avgjort av klage­instan­sen, i dette tilfellet Landbruks- og mat­departementet. Beslutningen ble på vanlig måte meddelt Q-Meieriene i brevs form, med kopi til Landbruks­direktoratet. Samtidig ble Landbruks­direktoratet i eget brev anmodet om at Rørosmeieriet skulle gis mulighet for utsatt iverksettelse på samme vilkår som Q-Meieriene.

Jeg minner om at utgangspunktet i norsk forvaltningsrett er at enkeltvedtak iverksettes så snart det er gyldig fattet. Til tross for dette innebærer departementets beslutning at Q-Meie­riene og Rørosmeieriet fortsatt vil kunne motta dis­tribusjonstil­skudd i perioden frem til endelig ved­tak i klage­saken foreligger. Skulle departementet her komme til at direktoratets vedtak stadfestes, med­fører vedtakets iverk­­set­tel­ses­dato den 1. november 2021 at Q-Meie­riene vil kunne risikere å måtte tilbake­betale alt mot­­tatt tilskudd for distribusjon av melke­pro­dukter fra denne datoen og frem til betaling skjer, med tillegg av renter. Løsningen forutsetter at direk­toratet utformer nærmere vilkår for utset­telsen, og at Q-Meie­riene og Rørosmeieriet gir sin aksept til disse vilkårene.

Avslutningsvis vil jeg vise til at klagene fra Q-Meieriene og Rørosmeieriet ennå ikke er ferdigbehandlet i Landbruksdirektoratet. Jeg har derfor ikke gått inn i sakens realiteter og kan ikke kommentere hvordan bortfall av distribusjonstilskuddet eventuelt vil påvirke prisen for melk eller konkurransen mellom meieriene. På generelt grunnlag kan jeg likevel si at pris i butikk settes av matvarekjedene og påvirkes av mange andre forhold ut over satsene for konkurransefremmende tilskudd i prisutjevningsordningen for melk.

Med hilsen

Sandra Borch