Dokument

Svar på spørsmål om Julian Assange

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Bjørnar Moxnes (Rødt) om hva regjeringen vil gjøre for at advarslene og anbefalingene fra FNs menneskerettighetssystem og forpliktende internasjonale menneskerettighetskonvensjoner tas til følge og overholdes av britiske myndigheter i forbindelse med arrestasjonen av WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange.

Skriftlig spørsmål nr. 660 (2021-2022).
Datert 13.12.2021

Fra representanten Bjørnar Moxnes (R):
Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til utenriksministeren: Hva vil regjeringen gjøre for at advarslene og anbefalingene fra FNs menneskerettighetssystem og forpliktende internasjonale menneskerettighetskonvensjoner tas til følge og overholdes av britiske myndigheter i forbindelse med arrestasjonen av WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange, og hva tenker regjeringen om følgene for pressefriheten i Norge og Europa av USAs nye praksis med å straffeforfølge individer i Europa for publisering og kildebeskyttelse som til nå har vært normal praksis i vestlige, inkludert norske, medier?

Utenriksministerens svar:
Det er ikke naturlig for meg å kommentere uavhengige rettslige prosesser i Storbritannia. Norge forventer at Storbritannia, USA og alle andre land overholder sine internasjonale menneskerettighetsforpliktelser.

På generelt grunnlag vil jeg understreke at beskyttelse av journalister, menneskerettighetsforsvarere og andre utsatte ytrere er høyt prioritert i norsk utenrikspolitikk. Ytringsfrihet er sammen med en fri og kritisk presse hjørnesteinen i ethvert levende demokrati. Ytrings- og pressefrihet er avgjørende for å gi folk tilgang til informasjon og kunne stille myndigheter til ansvar.

Jeg er bekymret over at ytringsfrihet og uavhengige medier er under økende press internasjonalt, også i etablerte demokratier. Organisasjoner som Reportere uten grenser rapporterer om en kraftig økning i fiendtlig retorikk, hatefulle ytringer og angrep rettet mot journalister og medier, også i Europa.

Regjeringen viderefører strategien for arbeidet med ytringsfrihet i utenriks- og utviklingspolitikken, som ble presentert tidligere i 2021. Utenriksdepartementet samarbeider med og støtter norske og internasjonale organisasjoners innsats for ytrings- og pressefrihet, deriblant Norsk Journalistlag, Norsk Pen, International Media Support, Article 19, Unesco og FNs høykommissær for menneskerettigheter. Vi jobber også gjennom FNs menneskerettighetsråd, Europarådet og OSSE for å få andre land til å ivareta ytrings- og pressefriheten og etterleve  sine menneskerettighetsforpliktelser.