Nyheter

Teamarbeid gir bedre tjenester til pasientene

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Pasienter får bedre tjenester, oppfølging og opplæring på legekontor som arbeider i team, viser sluttevalueringen av pilot for primærhelseteam.

– Dette er spennende resultater! Det er særlig positivt at pasienter opplever bedre helse, økt mestring og mer tilgjengelig tjenester ved teamorganisering. Nå skal vi gå grundig gjennom evalueringsrapporten. Vi vil blant annet vurdere i hvilken grad resultatene er overførbare til andre legekontorer. Det blir viktig å se på hva som har fungert bra og hva som ikke har fungert bra, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

I et primærhelseteam samarbeider fastlege, sykepleier og helsesekretær om å gi pasienten bedre og tettere oppfølging. Piloten med primærhelseteam startet opp i april 2018. Piloten har omfattet 17 fastlegekontorer, med tilsammen 114 fastleger, 44 sykepleiere og 80 helsesekretærer som dekker drøyt 100 000 listeinnbyggere. Piloten har blitt evaluert underveis. Nå foreligger sluttevalueringen.

– Primærhelseteam er ikke løsningen på fastlegekrisen, men vi må se på hvordan vi kan bruke erfaringene fra piloten til å videreutvikle fastlegeordningen og samarbeidet mellom yrkesgrupper. Dette vil vi gjøre sammen med KS og Legeforeningen i trepartssamarbeidet. Jeg merker meg at rapporten peker på at teamarbeid gir bedre arbeidsmiljø, mer tid til kvalitetsarbeid og at det potensielt kan styrke rekrutteringen til fastlegetjenesten, sier Kjerkol.  

Universitetet i Oslo, Oslo Economics, Nasjonalt senter for distriktsmedisin og UiT Norges arktiske universitet har gjennomført evalueringen.

Evalueringen viser at:

  • Teamarbeidet fungerer godt og ledelsen av kontorene fungerer godt. Arbeidsmiljøet er styrket.
  • Team gir gevinster for pasientene. Arbeidet i team er mer proaktivt.
  • Brukere med omfattende behov får raskere tilgang til legen med team og mer omfattende tjenester enn før.
  • Fastlegene har ikke fått redusert arbeidsmengde totalt sett, men fått frigjort mer tid til ledelse og kvalitetsarbeid.
  • Kontorene er mer tilgjengelige for andre kommunale tjenester og samarbeidet med hjemmetjenesten er mest utviklet.
  • Den nye arbeidsformen utjevner uheldig variasjon i tilgang til fastleger og bidrar til mer ensartet praksis.
  • Det er i liten grad overlapp mellom primærhelseteam-sykepleier og andre tjenester.
  • Arbeidsformen/modellen bidrar til en rekke gevinster for samfunnet og kan trolig bidra til helsegevinst som veier opp for kostnadene av tiltaket.
  • Det kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt å innføre modellen på legekontor.

I statsbudsjettet for 2022 lagt opp til at flere legekontorer kan starte å jobbe på denne måten. Evaluator vil følge deltakende legekontorer i ytterligere to år.

Les Evalueringsrapporten om primærhelseteam