Tilskudd for etablering av en rekrutteringskampanje for mat- og måltidsbransjen

I revidert nasjonalbudsjett 2021 ble det bevilget to millioner kroner til en rekrutteringskampanje for mat- og måltidsbransjen. Interesserte bes søke innen 27. oktober 2021.

Formål og målgruppe

Koronapandemien har rammet deler av mat- og måltidsbransjen hardt. Det er bevilget to millioner kroner til etablering av en kampanje som skal bidra til å øke rekrutteringen av kompetente arbeidstakere til mat- og måltidsbransjen, og økt rekruttering til utdanning innen restaurant- og matfag. Målgruppen for kampanjen vil først og fremst være skoleelever, foreldre og unge voksne.

Kriterier for tildeling

– Søker skal etablere et prosjekt med formål å øke rekrutteringen til mat- og måltidsbransjen.

– Prosjektet må være bredt forankret i bransjen, herunder representasjon fra partene i arbeidslivet, og der skole og skoleeier er med som samarbeidspartnere.

– Prosjektdeltakerne må også selv bidra med ressurser inn i prosjektet.

Krav til søknadens form og innhold

Søknaden skal inneholde:

  • Informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer og kontaktperson
  • Prosjektbeskrivelse, herunder
    - Formål og målsetting
    - Organisering av prosjektet og informasjon om hvilke aktører som deltar
    - Konkretisering av tiltak som skal gjennomføres for å oppfylle formålet/målsettingen
  • Budsjett og finansieringsplan
  • Tidsplan/fremdriftsplan

Aktuelle mottakere/interesserte søkere bes sende inn en skriftlig søknad innen 27. oktober 2021. Søknaden sendes til postmottak@lmd.dep.no, merket med referansenummer 21/1289.

Tinglysingen har tidligere vært publisert 4.10.2021