Tolletaten styrkes og nye oppgaver for Skatteetaten

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

1. januar 2016 overtok Skatteetaten ansvaret for alle særavgifter på varer som for eksempel motorvogner, sukker, tobakk og elektrisk kraft fra Tolletaten, som nå skal spesialiseres mot grensekontroll og vareførselsadministrasjon.

- Nå får vi to effektive, moderne og framtidsrettede etater. Endringene betyr mer effektiv ressursbruk og en styrket grensekontroll for å bekjempe kriminalitet. Tiltakene vil være et viktig bidrag til å øke produktiviteten i offentlig sektor, sier finansminister Siv Jensen.

Regjeringen besluttet for snart to år siden å overføre ansvaret for særavgifter inkludert motorvognavgifter og merverdiavgift ved import fra Tolletaten til Skatteetaten. Fra 1. januar 2016 overtar Skatteetaten ansvaret for motorvognavgifter, særavgifter for registrerte særavgiftspliktige og alle innkrevingsoppgaver. Fra 2017 overtar Skatteetaten ansvaret for særavgifter for uregistrerte særavgiftspliktige og merverdiavgift ved import.

- Vi styrker innsatsen mot skatte- og avgiftssvindel ved å gi Skatteetaten et helhetlig ansvar på området, samtidig som vi gjennomfører en kraftig styrking av Tolletatens grensekontroll og etterretningskapasitet, sier finansminister Siv Jensen.

Tolletaten rendyrkes nå til å bli en spesialisert etat med ansvar for grensekontroll og administrasjon av vareførselen. Samtidig styrkes grensekontrollen vesentlig. Etaten får flere tollere på grensen, bedre utstyr og flere virkemidler. I 2016 skal tolletaten ansette over 120 nye tollere som skal arbeide i etatens grensekontroll, både i operativ kontroll og etterretningsvirksomhet. Dette innebærer en styrking på over 20 prosent fra dagens nivå.

Samtidig får Skatteetaten et helhetlig ansvar for skatter og avgifter. Dette vil redusere administrative kostnader, frigjøre ressurser, gi stordriftsfordeler og begrense kostnader ved nye IT-løsninger. Ved å samordne kontroll og administrative prosedyrer for flere avgiftstyper får Skatteetaten også bedre muligheter til å se disse i sammenheng. Endringene kan dermed bidra til å redusere omfanget av svart økonomi og skatte- og avgiftssvindel, og gi de skatte- og avgiftspliktige bedre tjenester og service.

Det er en forenkling at særavgiftspliktige får Skatteetaten som ett kontaktpunkt.Ellers blir det få praktiske endringer for særavgiftspliktige. For privatpersoner vil dette ha betydning først og fremst ved betaling av motorvognavgiftene, som årsavgiften og omregistreringsavgift på kjøretøy. For privatimport av brukte kjøretøy har Skatteetaten utviklet en online betalingsløsning for engangsavgift som gir en forenkling for brukerne da behovet for fysiske oppmøter i skranke reduseres. Årsavgiften vil på sikt legges om til en forsikringsavgift som kreves opp sammen med forsikringspremien. Det vil gi mulighet til å betale årsavgift kun for den delen av året en bil er på veien. Oppgaveoverføringen medfører ingen endringer i de plikter man har ved inn- og utførsel av varer. Alle varer skal fortsatt rapporteres, fremlegges og deklareres til Tolletaten som i dag.

Se mer informasjon på Skatteetatens og Tolletatens nettsider.