Trygghet og omsorg for barn i fosterhjem

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Bedre kartlegging av fosterbarna, rekruttering av flere fosterhjem i slekt og nettverk og bedre veiledning av fosterhjemmene. Barneminister Solveig Horne (FrP) la i dag frem regjeringens fosterhjemsmelding, som skal gi en bedre hverdag for barn i fosterhjem.

– Når et barn flytter i fosterhjem må barnet få en bedre og tryggere hverdag enn det hadde tidligere. En god fosterhjemsomsorg skal sikre at barn og unge får den omsorg og støtte de trenger for å utvikle sine evner og bli selvstendige voksne, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne.

Fosterhjem er det mest brukte tiltaket når barn eller ungdom ikke lenger kan bo sammen med foreldrene sine. Ved utgangen av 2014 bodde 11 200 barn og unge i fosterhjem. Det må legges til rette for en bedre og mer stabil hverdag for fosterbarna, deres foreldre og fosterfamiliene.

Dette vil regjeringen gjøre gjennom:

  • Bedre kartlegging av barna i forkant av valg av barnevernstiltak.
  • Å rekruttere fosterhjem som kan møte barna og ungdommenes behov.
  • Økt bruk av familieråd for å finne fosterhjem i nær familie og nettverk.
  • Bedre veiledning og oppfølging av fosterfamiliene.

Les talen statsråden holdt under fremleggelsen.

Kartlegging og slektsfosterhjem

For å finne det riktige fosterhjemmet og unngå uønskede flyttinger må barnevernstjenesten ha tilstrekkelig kunnskap og forståelse av barnet.

– Flere kommuner har i dag et godt system for å kartlegge barna, og finne et hjem som er tilpasset det enkelte barns behov. Vi ønsker at det utvikles et nasjonalt system for kartlegging av barn, slik at alle barn, uansett hvor de bor, får riktig tiltak, sier barneministeren.

Andelen barn som bor i fosterhjem i familie eller nære nettverk har økt de siste årene. Totalt bor ett av fire barn i slektsfosterhjem. Kommunene får nå en plikt til å vurdere bruk av familieråd eller lignende verktøy ved rekruttering.

– Det er et mål å finne fosterfamilier i barnas nære familie eller nettverk, blant annet ved å bruke familieråd. Dersom barnet kan flytte til slektninger eller personer i nettverket, er det enklere å beholde kontakten med nærmiljø, skole og venner, sier Solveig Horne.

Oppfølging

Fosterforeldre har selv etterlyst bedre veiledning og oppfølging. Det er kommunene som har ansvaret for oppfølgingen av barn i fosterhjem.

– Dette ansvaret vil vi nå tydeliggjøre, med blant annet faglige anbefalinger om besøk i fosterhjemmet og samtaler med fosterbarna. Vi skal også evaluere tilsynsordningen som trådte i kraft i 2014, sier statsråden.

Regjeringen ønsker også å innføre et krav om at alle fosterforeldre skal gjennomgå opplæring i forkant, eller like etter at barnet har flyttet inn.

Rammebetingelser

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet skal utarbeide faglige retningslinjer for å vurdere forsterkningstiltak ut fra barnets behov og omfanget av omsorgsoppgaven.

– Vi ønsker å gi fosterfamiliene forutsigbare rammer, slik at de kan gi barna best mulig omsorg, sier statsråd Solveig Horne.

Målet er at fosterforeldre skal få støtte slik at de klarer oppdraget, ved at forsterkning i større grad skal skje gjennom økt oppfølging, veiledning og praktisk tilrettelegging heller enn økt økonomisk godtgjøring og frikjøp.

– En slik vridning vil også kunne møte barnas behov bedre. Frikjøp skal fremdeles være et virkemiddel for de barna med størst behov, sier Horne.

Regjeringen vil ikke endre pensjonsordningen for fosterforeldre. En eventuell ordning må fortsatt avtales mellom kommunen og fosterhjemmet. Ved fortsatt å la det være opp til avtalepartene lokalt å avgjøre spørsmålet om pensjon, beholdes den kommunale handlefriheten, og en eventuell pensjonsordning kan tilpasses behovene til den enkelte fosterfamilie. Samtidig vil prinsippet videreføres om at den som er ansvarlig for tiltakene også bør ha finansieringsansvaret for tiltaket.

Kommunene får mer ansvar

Regjeringens ambisjon er sterkere velferdskommuner. Å gi mer ansvar og myndighet til kommunene også på barnevernsområdet, er en viktig del av dette arbeidet. Det er derfor satt i gang en barnevernsreform, som skal endre ansvarsdelingen i barnevernet mellom stat og kommune. Målet er et bedre barnevern der flere barn og foreldre får riktig hjelp til rett tid.

Les Meld. St. 17 (2015-2016) Trygghet og omsorg - Fosterhjem til barns beste her.

Les samlet oversikt over mål og tiltak her.