Utlyser tre områder knyttet til CO2-lagring

Energidepartementet utlyser tre områder i Nordsjøen der interesserte selskaper kan søke om letetillatelser knyttet til CO2-lagring på norsk kontinentalsokkel.

– Den betydelige interessen fra selskaper som ønsker å se på muligheten for å tilby utslippere i Europa lønnsom, storskala CO2-lagring som tjeneste er svært gledelig. Regjeringen vil legge til rette for at CO2-lagring kan bli en ny havnæring for landet ved at store mengder CO2 som ellers ville bli sluppet ut i Europa lagres trygt og sikkert, sier energiminister Terje Aasland.

Det å lykkes med storskala CO2-lagring er viktig for at verden skal nå sine klimamål. Slike løsninger er viktig for regjeringen og en slik virksomhet har potensiale til å skape nye, gode arbeidsplasser i Norge.

Tildeling av areal som kan brukes til CO2-lagring er en forutsetning for storskala karbonfangst og -lagring. Departementet har fått henvendelser fra flere kommersielle aktører som ønsker å få tildelt konkrete områder for lagring av CO2. Dette er bakgrunnen for at områdene nå blir lyst ut.

Utlysning og eventuell tildeling av areal for en lagringstillatelse skjer etter individuell søknad. Prosessen settes i gang ved at aktører som ønsker en tillatelse etter lagringsforskriften søker når de selv mener det foreligger et tilstrekkelig godt grunnlag.

Søknadsfristen er satt til 29. august 2024 klokken 12:00

Fullstendig utlysningstekst, oppdatert kart og koordinater over utlyste områder, HMS-, miljø- og fiskeriforhold og ytterligere informasjon er tilgjengelig på Sokkeldirektoratets nettsider.

Bakgrunn

Virksomhet rettet mot undersøkelse og leting etter undersjøiske reservoarer for lagring av CO2, samt utnyttelse, transport og lagring av CO2 i slike reservoarer på norsk kontinentalsokkel er regulert i lagringsforskriften (forskrift 5. desember 2014 nr. 1517).

Alle som skal drive slik lagringsvirksomhet trenger en tillatelse etter forskriften. I tillegg har Havindustritilsynet den 20. februar 2020 fastsatt forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø ved transport og lagring av CO2 på kontinentalsokkelen (CO2-sikkerhetsforskriften).

Norske myndigheter vil legge til rette for samfunnsøkonomisk lønnsom lagring av CO2 på norsk sokkel. Selskaper som har den nødvendige kompetansen og som har konkrete, industrielle planer som medfører et lagringsbehov på kommersielt grunnlag kan søke Energidepartementet om en tillatelse tilpasset virksomhetens behov. Staten vil føre en forutsigbar, effektiv og fleksibel prosess for å gi industrielle aktører tilgang til aktuelle lagringsmuligheter. Områder som er aktuelle for tildeling vil bli utlyst blant annet for å sikre konkurranse.

I tråd med lagringsforskriften forventer departementet normalt å tildele en letetillatelse forut for tildeling av en utnyttelsestillatelse i et aktuelt område. Letetillatelser kan tildeles til ett eller flere kompetente selskaper. Dersom en tillatelse tildeles flere selskaper, vil departementet som hovedregel utpeke ett av selskapene som operatør.

Tildeling av letetillatelser vil normalt gjøres med et arbeidsprogram med én forpliktende fase og påfølgende betingede faser med beslutningspunkter for videreføring eller tilbakelevering av arealet til staten. Tilbakelevering gjør at andre interessenter med lagringsbehov kan søke tildeling av området. Arbeidsprogrammet vil normalt avsluttes med et krav om at selskapene tar en investeringsbeslutning om realisering av CO2-lager, og at de deretter innleverer plan for utbygging og drift (PUD) for lagringslokaliteten eller de tilbakeleverer området for letetillatelsen.